eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radecznica › Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentuOgłoszenie z dnia 2022-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klasztorna 4

1.5.2.) Miejscowość: Radecznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-463

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6818840

1.5.8.) Numer faksu: 84 6818792

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@radecznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radecznica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.radecznica.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0e199fc-074b-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330901

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010751/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291397/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 07/PZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4, w asortymencie i ilości podanych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 98310000-9.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych oraz procedurami i instrukcjami z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
4. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
6. Dostarczanie towaru posegregowanego asortymentowo z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne w tym oddziały, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 7-tej do 10-tej.
7. Odbiór towaru posegregowanego asortymentowo z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne w tym oddziały, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 10-tej do 13-tej.
8. Wykonanie usługi jak w dzień powszedni w przypadku przedłużonego weekendu trwającego dłużej niż 3 (trzy) dni.
9. Dostawa i odbiór towaru do/z punktu wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego, Radecznica, ul. Klasztorna 4.
10. Wykonywanie drobnych napraw, polegających na cerowaniu uszkodzeń, przyszywaniu guzików itp.
11. Oddzielne pakowanie posegregowanej asortymentowo bielizny uszkodzonej i innego asortymentu składającego się na towar w stopniu nie nadającym się do dalszego użytku.
12. Pranie towaru zakażonego zgodnie z wymogami ustalonymi przez Sanepid.
13. Wywabianie plam w sposób nie powodujący uszkodzenia bielizny i innego asortymentu.
14. Bezwzględnie dobre wysuszenie towaru.
15. Pakowanie posegregowanego towaru w opakowania o odpowiedniej wytrzymałości.
16. Odbiór ilościowy towaru dokonywany będzie w sztukach.
17. Dla potrzeb rozliczeń stron będzie przyjmowana ilość towaru w kilogramach w dacie wydania Zamawiającemu po wykonaniu usługi.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar od momentu jego pobrania z punktu u Zamawiającego do momentu jego zdania Zamawiającemu po wykonaniu usługi.
19. Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz dotyczące terminowości dowozu towaru Zamawiający może składać w formie pisemnej lub faksem w terminie do dwóch dni roboczych od daty dostarczenia.
20. Reklamacja musi być usunięta w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty jej zgłoszenia.
21. Należność za wykonaną usługę, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania usługi na podstawie faktury VAT doręczonej przez Wykonawcę, w formie bezgotówkowej /polecenie przelewu/ na konto Wykonawcy podane na fakturze.
22. Zamawiający w oparciu o art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga:
1) Zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności prania i prasowania,
2) Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia warunku określonego w pkt 1, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest złożyć zamawiającemu pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3) Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 1. W szczególności wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia kopii pozbawionych danych osobowych umów o pracę lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek).
4) Kary umowne z tytułu nie spełnienia powyższych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
23. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 266324,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 266324,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 266324,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcyjno-Handlowy WODEX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 830369990

7.3.3) Ulica: ul. Kwiatkowskiego 1

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-450

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 266324,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.