eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Część I - Odławianie psów wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz miejscem w schronisku. Część II - Odławianie wraz ze sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów i wypuszczenia ...Ogłoszenie z dnia 2021-12-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Część I – Odławianie psów wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz miejscem w schronisku.
Część II – Odławianie wraz ze sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów i wypuszczenia ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziska 12

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 738 25 67

1.5.8.) Numer faksu: 22 729 59 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: halina.bak@brwinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brwinow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugb.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część I – Odławianie psów wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz miejscem w schronisku.
Część II – Odławianie wraz ze sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów i wypuszczenia ...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f06a1126-4dcd-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00283674/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.54.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 535827,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Części I - Odławianie psów wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz miejscem w schronisku, które obejmuje:
1) całodobowe odławianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów z terenu gminy Brwinów przy czym czas realizacji od chwili zgłoszenia :
a) psa bezdomnego do 2 godzin,
b) psa rannego lub agresywnego do 30 minut;
2) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem psów na terenie gminy Brwinów;
3) objęcie dostarczonych do schroniska psów całodobową opieką, polegającą na zapewnieniu:
a) pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
b) wyżywienia min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą,
c) stałego dostępu do wody,
d) opieki weterynaryjnej;
4) w przypadku pogryzienia obserwacja psa do 15 dni (w przypadku podejrzenia o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych;
5) traktowanie w sposób humanitarny psów doprowadzonych do schroniska;
6) obligatoryjną sterylizację lub kastrację psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie;
7) usypianie ślepych miotów;
8) eutanazję psów nie rokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej;
9) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania psa ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztu pobytu psa w schronisku (warunek wydania psa);
10) aktywne poszukiwanie osób zainteresowanych adopcja;
11) informowanie Zamawiającego (Urząd Gminy Brwinów, Straż Miejska, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów) o zaistniałych adopcjach psów dostarczonych do schroniska z terenu Gminy Brwinów w formie pisemnej wraz z kopią umowy adopcyjnej oraz fotografią psa w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji;
12) posiadanie strony internetowej z umieszczonymi wizerunkami psów odłowionych z terenu gminy Brwinów (zdjęcie, data i miejsce odłowienia); Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na ww. stronie internetowej wskazanych powyżej zdjęć i informacji w terminie 3 dni od odłowienia danego psa.
13) Przewidywana ilość odłowionych i przyjętych psów do schroniska – 40 sztuk/rok (łącznie120).
14) Po wygaśnięciu umowy psy odłowione i przyjęte do schroniska przechodzą na rzecz schroniska (tracą status psa bezdomnego z gminy Brwinów, a Wykonawca przejmuje nad nimi prawa opiekuńcze i właścicielskie);
15) Psy będą wyłapywane przy użyciu: siatki rzutki, klatki łapki, lotki (dmuchawy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 316800,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Część II - Odławianie wraz ze sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów i wypuszczenie po rekonwalescencji w miejsce odłowienia lub podpisania umowy adopcyjnej a także całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych/ losowych z udziałem kotów, które obejmuje:
1) odławianie, odrobaczanie, odpchlanie,
2) leczenie i szczepienie podstawowe z przeprowadzaniem testów FELV (panieukopenia) i FIP (koronawirus);
3) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów odłowionych na terenie gminy Brwinów i wypuszczenia w miejscu odłowienia po 8 dniowej rekonwalescencji kotek, 2 dniowej rekonwalescencji kotów;
a) przewidywana ilość kotek do sterylizacji – 100 sztuk na rok (łącznie 300 sztuk);
b) przewidywana ilość kotów do kastracji – 80 sztuk na rok (łącznie 240 sztuk);
4) całodobową opiekę weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych/losowych z udziałem kotów wolno żyjących na terenie gminy Brwinów;
5) usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących;
a) przewidywana ilość ślepych miotów do uśpienia – 10 miotów na rok (łącznie 30 miotów);
6) eutanazję kotów wolno żyjących nie rokujących nadziei na wyleczenie;
a) przewidywana ilość kotów poddanych eutanazji – 10 sztuk na rok (łącznie 30 sztuk);
7) leczenie kotów wolno żyjących;
a) przewidywana ilość kotów do leczenia – 100 sztuk na rok (łącznie 300 sztuk);
8) wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających ilość wykonanych sterylizacji i kastracji zawierających opis zwierzęcia, w szczególności: datę odłowienia, ulicę oraz miejscowość z jakiej zostało zwierzę odłowione, datę zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego, informacjio przekazaniu kota do adopcji lub wypuszczeniu, przekazywanie kserokopii umowy adopcyjnej do Urzędu Gminy Brwinów w przypadku znalezienia nowego opiekuna;
9) potrzebę sterylizacji lub kastracji kotów lub wykonania innych zabiegów weterynaryjnych zgłasza Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego drogą mailową;
10) dostarczenia wraz z miesięczną fakturą dokumentacji zawierającej opis:
a) wykonanych zabiegów weterynaryjnych np.: kastracji, sterylizacji, leczenia, uśpienia ślepych miotów, eutanazji,
b) opis zwierzęcia, data i miejsce odłowienia,
c) datę zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego,
wraz ze sposobem zakończenia leczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 219027,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 410328 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 410328 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 410328 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142749794

7.3.3) Ulica: Modlińska

7.3.4) Miejscowość: Jabłonna

7.3.5) Kod pocztowy: 05-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 410328 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2024-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 242700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VET MED; VET VITA Małgorzata Guzowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141249517

7.3.3) Ulica: Grodziska

7.3.4) Miejscowość: Brwinów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-840

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.