eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzybórz › Odbieranie i transport odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy MiędzybórzOgłoszenie z dnia 2021-12-25

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbieranie i transport odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Międzybórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Międzybórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854889

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Międzybórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-513

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@miedzyborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miedzyborz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbieranie i transport odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Międzybórz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-309deae4-654f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy", prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. Gmina zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki ZGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu. Zaproszony do negocjacji Wykonawca tj. ZGKiM sp. z o.o. jest osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem kapitału jednostki samorządu terytorialnego - Gminy . ZGKiM sp. z o.o. nie posiada bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Oznacza to, że ZGKiM Sp. z o.o. jest w pełni nadzorowana przez Gminę - jedynego udziałowca.W związku z powyższym, jedyny udziałowiec wskazanej spółki tj. Gmina sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami,
- pozostałość w protokole postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, Uchwały Nr XXII/157/2020 Rady Miejskiej w Międzyborzu UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.; UCHWAŁĄ NR XXII/156/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Międzybórz
b) Wyposażanie nieruchomości nieodpłatnie w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności, kolorach i oznaczeniu wynikających z zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 2028) w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym selektywnie zbieranymi odpadami;
c) Sprzedaż właścicielom nieruchomości pojemników lub worków na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
d) Odpłatne postawienie właścicielom nieruchomości zgłaszającym odbiór odpadów budowlano-remontowych kontenera lub umożliwienie im bezpłatnego odbioru w swojej siedzibie worków, przed odbiorem tych odpadów odbywającym się na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 357000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 357000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 357000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022330766

7.3.3) Ulica: Kolejowa 9

7.3.4) Miejscowość: Międzybórz

7.3.5) Kod pocztowy: 56-513

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 357000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.