eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa obiektów małej architektury - ogród sensoryczny dla dzieci na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Akademicka 8 w Białej PodlaskiejOgłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury - ogród sensoryczny dla dzieci na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Akademicka 8 w Białej Podlaskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833416865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury - ogród sensoryczny dla dzieci na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Akademicka 8 w Białej Podlaskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cb1906e-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00330333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061700/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budżet Obywatelski – Ogród sensoryczny dla dzieci

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252528

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2023.IMO2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 165782,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa obiektów małej architektury - ogród sensoryczny dla dzieci na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Akademicka 8 w Białej Podlaskiej”,.
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45000000-7 – Roboty budowlane
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja techniczna;
2) przedmiar robót; (UWAGA: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia. Przy ryczałtowej formie wynagrodzenia, dołączony do dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną, a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentów zamówienia oraz dokumentacji projektowej za zaoferowaną w ofercie cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie kalkulacji własnej)
4. Zakres inwestycji obejmuje:
1) przygotowanie istniejącego terenu, tj.: zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy,
2) rozbiórkę istniejącego chodnika/opaski budynku,
3) wykonanie schodów zewnętrznych,
4) Wykonanie nowego chodnika,
5) montaż / wykonanie balustrad i pochwytów przy tarasie i schodach,
6) montaż urządzeń ogrodu sensorycznego, tj:
- bębny
- piaskownica, - z lejkiem do piasku, wagą do piasku i mieszadło do piasku
- ławka bujana
- kompas sprężynowiec
- głuchy telefon
- ścieżka sensoryczna
- hamak
- panel sensoryczny
- ławki
- ławki piknikowe
- tablica informacyjna
- zestaw koszy na śmieci (4 frakcje)
- donice stojące z ażurowym stelażem
- donice stojące betonowe
7) wykonanie ogrodzenia terenu,
8) wykonanie planowanych nasadzeń roślin w donicach i na terenie ogrodu sensorycznego,
9) wyrównanie terenu, posianie trawy,
10) wykonanie oświetlenie terenu ogrodu sensorycznego,
11) wymiana dwóch kamer na budynku przedszkola/szkoły.
5. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy*, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
 Uwaga: Zaoferowany okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zaoferowanego okresu gwarancji. Wykonawca może zaproponować jeden poniższych okresów gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane tj.: 36 m-cy albo 48 m-cy albo 60 m-cy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi to 36 m-cy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 m-cy.
 Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonane roboty budowlane jest również przedmiotem oceny ofert w kryterium „Gwarancja” – G”, określonym w rozdziale XVIII SWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211273,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278742,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211273,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IPAK Patryk Niemczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5372614468

7.3.3) Ulica: Bereza 136

7.3.4) Miejscowość: Miedzyrzec Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 21-560

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211273,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.