eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska - ETAP IIOgłoszenie z dnia 2021-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej
i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych
na terenie Gminy Jaworzyna Śląska – ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej
i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych
na terenie Gminy Jaworzyna Śląska – ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-185a5f8c-e3df-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Montaz urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113206/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1402778,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy, rozbudowy i remontu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych i urządzeń sprawnościowych w Gminie Jaworzyna Śląska.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część 1 – Remont placu zabaw w Czechach dz. 155 obręb 0003 Czechy i Pastuchowie dz. nr 178/1 obręb 0008 Pastuchów oraz budowa siłowni zewnętrznej i urządzeń sprawnościowych na dz. nr 583 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 424595,09 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy, rozbudowy i remontu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych i urządzeń sprawnościowych w Gminie Jaworzyna Śląska. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
Część 2 – Rozbudowa placu zabaw w Nowym Jaworowie dz. nr 26/3 obręb 0006 Nowy Jaworów, budowa siłowni zewnętrznej i urządzeń sprawnościowych w Nowym Jaworowie na dz. nr 119/2 obręb 0006 Nowy Jaworów oraz budowa placu zabaw w Pasiecznej dz. nr 153 obręb 0007 Pasieczna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 500625,28 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy, rozbudowy i remontu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych i urządzeń sprawnościowych w Gminie Jaworzyna Śląska.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
Część 3 – Budowa placu zabaw w Tomkowej dz. nr 76 obręb 0011 Tomkowa i Milikowicach dz. nr 181 obręb 0004 Milikowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 477557,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Doszło do braku integralności SWZ, a co za tym idzie, mogła zostać naruszona zasada równego traktowania wykonawców. Nie można bowiem uznać za równe traktowanie wykonawców w sytuacji, gdy wykonawcy brali udział w postępowaniu na odmiennych zasadach tj. część opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w treści SWZ, natomiast inni wykonawcy, na odmiennym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Doszło do braku integralności SWZ, a co za tym idzie, mogła zostać naruszona zasada równego traktowania wykonawców. Nie można bowiem uznać za równe traktowanie wykonawców w sytuacji, gdy wykonawcy brali udział w postępowaniu na odmiennych zasadach tj. część opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w treści SWZ, natomiast inni wykonawcy, na odmiennym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 543212,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 625167,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 543212,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argon Klaudiusz Półtorak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 795 130 72 62

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543212,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 85 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.