eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy/remontu lokali mieszkalnych, w podziale na cztery części:Ogłoszenie z dnia 2023-07-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy/remontu lokali mieszkalnych, w podziale na cztery części:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/stbs

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy/remontu lokali mieszkalnych, w podziale na cztery części:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f62b17dc-fe19-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00329253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237650

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Tp 29/DZE/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno—budowlanego i technicznego) oraz wykonawczego (wszystkie branże) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę – o ile jest konieczne) wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim w zakresie:
1) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 19 (o powierzchni użytkowej: 42,21 m2) przy ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F, z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
2) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 27 (o powierzchni użytkowej: 39,45 m2) przy ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F, z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
3) przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS:
a) w lokalu mieszkalnym nr 20 (o powierzchni użytkowej: 22,60 m2) przy
ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna;
b) w lokalu mieszkalnym nr 22 (o powierzchni użytkowej: 23,70 m2) przy ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna;
c) w lokalu mieszkalnym nr 24 (o powierzchni użytkowej: 23,76 m2) przy
ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna;
d) w lokalu mieszkalnym nr 7 ( o powierzchni użytkowej: 49,84 m2) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15
w Szczecinie;
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją każdej z części

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 41500 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno—budowlanego i technicznego) oraz wykonawczego (wszystkie branże) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę – o ile jest konieczne) wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim w zakresie:
1) przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS:
a) w lokalu mieszkalnym nr 20 (o powierzchni użytkowej: 25,74 m2) przy
ul. Jagiellońskiej nr 77 oficyna;
b) w lokalu mieszkalnym nr 10 (o powierzchni użytkowej: 42,87 m2) przy ul. Jagiellońskiej nr 82 oficyna
c) w lokalu mieszkalnym nr 12 (o powierzchni użytkowej: 27,87 m2) przy ul. Jagiellońskiej nr 75
d) w lokalu mieszkalnym nr 22 (o powierzchni użytkowej: 38,92 m2) przy
ul. Królowej Jadwigi nr 2 oficyna;
e) w lokalu mieszkalnym nr 24 (o powierzchni użytkowej: 40,97 m2) przy
ul. Królowej Jadwigi nr 1 oficyna;
w Szczecinie;
2) przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową i wymianą w lokalu instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym rozbudową istniejącej w lokalu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o pomieszczenie łazienki, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS:
a) w lokalu mieszkalnym nr 16 (o powierzchni użytkowej: 45,92 m2) przy
ul. Pocztowej nr 17;
b) w lokalu mieszkalnym nr 12 (o powierzchni użytkowej: 26,52 m2) przy ul. Ks. P. Ściegiennego nr 57
w Szczecinie;
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją każdej z części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 48000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno—budowlanego i technicznego) oraz wykonawczego (wszystkie branże) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę – o ile jest konieczne) wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim w zakresie:
1) przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS:
a) w lokalu mieszkalnym nr 10 (o powierzchni użytkowej: 48,60 m2) przy
al. Bohaterów Warszawy nr 97;
b) w lokalu mieszkalnym nr 17 (o powierzchni użytkowej: 34,81 m2) przy al. Piastów nr 69 oficyna
w Szczecinie;
2) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 23 (o powierzchni użytkowej: 36,27 m2) przy al. Piastów nr 71 oficyna w Szczecinie polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z rozbudową istniejącej w lokalu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej o pomieszczenie łazienki, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
3) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 10 (o powierzchni użytkowej: 53,70 m2) przy ul. Jagiellońskiej 18 w Szczecinie polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z rozbudową istniejącej w lokalu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej o pomieszczenie łazienki, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu z pomieszczeniem przynależnym (zmiana przynależnej do lokalu dotychczasowej łazienki poza lokalem na pomieszczenie gospodarcze), z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
4) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 8 (o powierzchni użytkowej: 109,90 m2) przy
ul. Żółkiewskiego nr 4 na mieszkanie na potrzeby programu „Dom dla studenta” w sposób mogący zagwarantować największą liczbę miejsc w pokojach jednoosobowych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją każdej z części

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 34500 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno—budowlanego i technicznego) oraz wykonawczego (wszystkie branże) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę – o ile jest konieczne) wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim w zakresie:
1) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 4 (o powierzchni użytkowej: 41,83 m2) przy ul. Bulwar Beniowskiego nr 1 w Szczecinie polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego dwu funkcyjnego oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
2) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 8 (o powierzchni użytkowej: 20,43 m2) przy ul. Dąbskiej nr 13 w Szczecinie polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z wc, z przebudową instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS ( uwzględnić w kosztorysie wymianę istniejącego pieca gazowego dwubiegunowego, grzejnika i wkładu w przewodzie spalinowym);
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją każdej z części

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 14000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56580 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MODUO Agata Ukleja

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 811015666

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 129 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63714 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MODUO Agata Ukleja

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 321523749

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 129 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51045 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MODUO Agata Ukleja

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 321523749

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 129 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33948 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MODUO Agata Ukleja

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 321523749

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 97 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.