eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › ,,Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"Ogłoszenie z dnia 2022-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
,,Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8395a55-1a22-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00329040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033819/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Dostosowanie budynku ZS im. KEN w Kalwari Zebrzydowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304063/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIZ.272.TP.67.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 157491,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje roboty budowlano – remontowe w tym:
a. roboty rozbiórkowe i demontażowe,
b. zabudowa ściankami G-K,
c. demontaż i montaż stolarki drzwiowej,
d. roboty przygotowawcze i malarskie,
e. wykonanie warstw wyrównawczych i posadzek,
f. roboty instalacyjne elektryczne,
g. roboty instalacyjne sanitarne (m.in. demontaż istniejących i montaż nowych urządzeń sanitarnych z dostosowaniem
urządzeń dla niepełnosprawnych wraz z pochwytami, wymiana grzejników, wykonanie instalacji wod-kan nowo
montowanych urządzeń sanitarnych),
h. wykonanie pochylni wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wykonaniem oporęczowania,
i. wykonanie murku z palisady betonowej osadzonej na fundamencie betonowym
j. wykonanie oporęczowania
k. skucie wylewki na istniejących schodach i podeście oraz wykonanie nowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) -Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty, tym samym należało unieważnić postępowanie, zgodnie z treścią przywołanego powyżej art. 255 pkt. 1 Ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.