eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta ZąbkiOgłoszenie z dnia 2022-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ząbki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269717

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zabki.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8651b539-0c1d-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036400/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275681/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPU.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5991361,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną i kablową. W ramach przedmiotu zamówienia wybudowane zostaną 63 punkty kamerowe, w tym 58 z nich zostanie zainstalowane na nowych lub istniejących słupach, a pozostałe 5 na istniejących budynkach.
Infrastruktura, w skład której wchodzą m.in. infrastruktura telekomunikacyjna i teletechniczna, urządzenia i części budowlane urządzeń technicznych, niezbędne do funkcjonowania system monitoringu w mieście Ząbki, zwane jest „obiektem”, a obiekt wraz z urządzeniami, oprogramowaniem systemu monitoringu i oprogramowaniem kamer zwany jest „Systemem” lub „Systemem monitoringu”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

32562000-0 - Kable światłowodowe

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3) ustawy Pzp., „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie faktyczne:
W ramach przedmiotowego postępowania w dniu 25 sierpnia 2022 r., o godz. 11.15 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu. Zostały złożone 2 oferty, w których zaproponowano cenę brutto:
 OFERTA NR 1: SECURION Jerzy Godziszewski, ul. Wrońska 3C lok. 49, 20-327 Lublin, cena brutto: 4 784 700,00 zł
 OFERTA NR 2: T4B Sp. z o. o., al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036 Warszawa, cena brutto: 10 485 701,00 zł.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przed otwarciem ofert przekazał informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę brutto 2 000 000,00 zł.
Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy SECURION Jerzy Godziszewski, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp., który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Przedmiotowe postępowanie, jak wynika z treści dokumentów zamówienia określa kosztorysowy charakter wynagrodzenia. W tym przypadku kosztorys stanowi dokument o znaczeniu finansowym, służący do czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania przez Wykonawcę oraz zaprezentowania ceny oczekiwanej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganego kosztorysu ofertowego, który stanowi treść oferty i nie może zostać uzupełniony po terminie składania ofert. Kosztorys ofertowy jest niezbędny do oceny ofert w zakresie wyliczenia ich cen. Natomiast na etapie realizacji umowy dane w nim zawarte są wykorzystywane do rozliczania wykonywanych prac. Ponieważ rozliczenie z Wykonawcami ma charakter kosztorysowy, kosztorys ofertowy należy traktować jako treść oferty. Nie ma w tym zakresie znaczenia, że Wykonawca wskazał cenę w formularzu ofertowym – w przypadku rozliczenia kosztorysowego, to kosztorys zawiera szczegółowe informacje o cenie danej oferty, zaś Zamawiający ma obowiązek weryfikować treść kosztorysu i ewentualnie poprawić wszystkie omyłki w treści danego dokumentu. Brak tego dokumentu stanowi wadę oferty, która podlega odrzuceniu.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy T4B Sp. z o. o., z kwotą 10 485 701,00 zł brutto została jedyną ofertą podlegającą ocenie w przedmiotowym postępowaniu, jednakże zaoferowana cena przekracza możliwości finansowe, a Zamawiający obecnie nie dysponuje wolnymi środkami, które mógłby przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego i nie może zwiększyć tej kwoty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10485701,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10485701,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.