eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej i Polityki Zarządzania Ryzykiem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej BeskidzkiejOgłoszenie z dnia 2022-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej i Polityki Zarządzania Ryzykiem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 22

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zozsuchabeskidzka@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsuchabeskidzka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej i Polityki Zarządzania Ryzykiem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bb6ffb9-1864-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328278

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003565/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Kontrola Zarządcza i Polityka Zarzadzania Ryzykiem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299782/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/US/06/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
I. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej i Polityki Zarządzania Ryzykiem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej , a w szczególności:
1) opracowanie planu działania na dany rok wraz z Dyrektorem Zespołu lub jego upoważnionym Zastępcą, przeprowadzenie analizy ryzyka do planu działalności wspólnie z kierownikami jednostek organizacyjnych,
2) opracowanie i aktualizacja dokumentów niezbędnych do funkcjonowania systemu kntroli zarządczej,
3) przygotowanie i opracowanie badania ankietowego do samooceny kontroli zarządczej
i przedstawienie go Dyrektorowi Zespołu lub jego upoważnionemu Zastępcy,
4) przygotowanie sprawozdania z planu działalności i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu lub jego upoważnionemu Zastępcy,
5) przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli za dany rok i przedstawienie go Dyrektorowi Zespołu lub jego upoważnionemu Zastępcy,
6) zbieranie informacji o wynikach identyfikacji analizy ryzyka oraz o podjętych działaniach zaradczych w jednostkach organizacyjnych Zleceniodawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85321000-5 - Administracyjne usługi społeczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46045,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46045,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Kobiela

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 90051813694

7.3.3) Ulica: Zawoja 1121

7.3.4) Miejscowość: Zawoja

7.3.5) Kod pocztowy: 34-222

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46045,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.