eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Przebudowa, rozbudowa i remont stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Paderewskiego w DębicyOgłoszenie z dnia 2021-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa, rozbudowa i remont stadionu lekkoatletycznego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Paderewskiego w Dębicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, rozbudowa i remont stadionu lekkoatletycznego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Paderewskiego w Dębicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e95dc791-1c63-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00327499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00034756/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa, rozbudowa i remont stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Paderewskiego w Dębicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190494/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.21.2021.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3093280,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane przebudowy stadionu obejmujące między innymi:
- przebudowę ośmiotorowej bieżni okrężnej o długości 400 m o nawierzchni poliuretanowej wraz
z budową niezbędnej kanalizacji deszczowej (odwodnienia liniowego),
- przebudowę ośmiotorowej bieżni prostej o długości ok. 133 m o nawierzchni poliuretanowej (przedłużenie odcinka bieżni okrągłej),
- przebudowę zeskoku do skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej w zakresie przebudowy i budowy nowego oświetlenia stadionu lekkoatletycznego (instalacja doziemna, maszty oświetleniowe) oraz przebudowę istniejącej i budowę nowej instalacji kanalizacji deszczowej.

Roboty budowlane rozbudowy stadionu obejmujące miedzy innymi:
- budowę skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni poliuretanowej,
- rozbiórkę istniejącej i budowę nowej rzutni do rzutu oszczepem,
- rozbiórkę istniejącej i budowę nowej rzutni do rzutu dyskiem i młotem,
- rozbiórkę dwóch istniejących i budowę nowej skoczni do skoku o tyczce,
- zakup oraz montaż obiektów małej architektury (kosze na śmieci),
- budowę przyłącza wodociągowego,
- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej,

Roboty budowlane remontu obejmujące między innymi:
- remont nawierzchni utwardzonych- dojść, dojazdów,
- remont, rozbiórkę ogrodzenia stadionu,
- remont wejścia na stadion

Uwaga!
- Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w części II SWZ- OPZ, oraz w załącznikach do niniejszego SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37415000-0 - Sprzęt lekkoatletyczny

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3868350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5580498,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3868350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PESAM Sp. z o. o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8720004013

7.3.3) Ulica: Tuwima 2

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca powołuje się na podwykonawców za pomocą, których wykona niniejszy zakres:
- ECOFORMA Hubert Wójcik - wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wartość: 1 950 000,00 netto
- roboty branży elektrycznej - 129 800,00 zł netto
- roboty branży sanitarnej - 407 328,86 zł netto
- roboty rozbiórkowe
- roboty towarzyszące
- remont wejścia
- wyposażenie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3868350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.