eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulejów › Zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego - Część IIOgłoszenie z dnia 2023-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego – Część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka 42

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.sulejow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/774967

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 771-289-35-35

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 797712504

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzk.sulejow.pl/asp/start,0

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego – Część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c71034fd-006c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00326991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031340/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego – Część II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243446

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.1.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 175869,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów Urzędu Miejskiego w Sulejowie i jednostek OSP
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi: – benzyny bezołowiowej Pb95 – 2 300 litrów, oleju napędowego – 3 500 litrów. Przewidywana liczba kart flotowych, które Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć Zamawiającemu wynosi 49.
Zgodnie z SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

30163100-0 - Karty na zakup paliwa

4.5.5.) Wartość części: 29877,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi: - benzyny bezołowiowej Pb95 – 1 750 litrów, oleju napędowego – 22 702 litrów.
Przewidywana liczba kart flotowych, które Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć Zamawiającemu wynosi 27.
Zgodnie z SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

30163100-0 - Karty na zakup paliwa

09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 145992,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35952,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35952,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35952,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 888 02 00 355

7.3.3) Ulica: Kocjana

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-473

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35952,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148390,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 148390,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148390,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 888 02 00 355

7.3.3) Ulica: Kocjana

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-473

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 148390,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.