eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Modernizacja i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i pracownię plastyczną"Ogłoszenie z dnia 2021-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i pracownię plastyczną”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8657 110

1.5.8.) Numer faksu: 81 8657 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i pracownię plastyczną”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58d69ef1-001b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00326226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01278-6935-UM0312643/20

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153353/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.23.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na galerię sztuki i pracownię plastyczną”.
2. Inwestycja obejmuje remont istniejących pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Rykach przeznaczonych na galerię sztuki i świetlicę dla zajęć plastycznych
w zabytkowym Pałacyku Neoklasycystycznym w Rykach przy ul. Warszawskiej 11. Remont będzie polegał na renowacji sufitów i ścian, wymianie oświetlenia, oraz grzejników.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń;
- malowanie ścian farbą emulsyjną;
- malowanie sufitu farbą akrylową;
- czyszczenie i malowanie schodów o stopniach drewnianych;
- demontaż i montaż wykładzin podłogowych;
- mycie okładziny sufitowej w jednym pomieszczeniu;
- wymiana grzejników;
- wymiana opraw oświetleniowych;
- posprzątanie po wykonanych pracach, wywóz gruzu, śmieci.Uwaga:
Budynek zabytkowego Pałacyku Neoklasycystycznego w Rykach jest wpisany do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/896.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do ceny najkorzystniejszych ofert.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121951,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121951,22 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.