eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark Warmiński › Realizacja projektu: "Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim"Ogłoszenie z dnia 2021-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja projektu: „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.
Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandra Świętochowskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 767 85 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lidzbarkw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lidzbarkw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja projektu: „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.
Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d34665d-51d7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00325986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001402/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt: „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Warm.-Maz. na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo” Działanie 6.1 – „Infrastruktura kultury” Poddziałanie 6.1.1 – „Dziedzictwo kulturowe”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292814/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.17.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1488205,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu: „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Renowację muru i bramy – konserwację i remont ogrodzenia Cmentarza Komunalnego,
2) Renowację Kapliczek Drogi Krzyżowej,
3) Renowację 28 zabytkowych nagrobków,
4) Przebudowę alejek pieszych i pieszo-jezdnych,
5) Rewitalizację zieleni,
6) Wykonanie nasadzeń.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
1) wykonanie robót przygotowawczych;
2) organizację terenu budowy;
3) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie robót zgodnych z programami prac konserwatorskich stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
4) uporządkowanie terenu budowy.

4. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w programach prac konserwatorskich stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

45215400-1 - Roboty na cmentarzach

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45262520-2 - Roboty murowe

45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

92520000-2 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę wynoszącą: 1 956 010,58 złotych brutto. Kwota ta, została podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert. Cena ryczałtowa brutto zawarta w najkorzystniejszej ofercie wynosi: 2 474 633,31 złotych.
Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2474633,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2474633,31 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.