eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wykonanie prac modernizacyjnych w Hali Widowiskowo-Sportowej Sośnica w GliwicachOgłoszenie z dnia 2022-08-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie prac modernizacyjnych w Hali Widowiskowo-Sportowej Sośnica w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/13501

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac modernizacyjnych w Hali Widowiskowo-Sportowej Sośnica w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c950867f-170b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017712/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Hala „Sośnica” – modernizacja wejścia bocznego i zadaszenia oraz dojazd do windy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296497/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.75.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 259589,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1: Modernizacja schodów bocznych do Hali Sośnica w Gliwicach.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej.
2. Rozbiórka istniejących schodów żelbetowych do piwnicy i do budynku.
3. Odsłonięcie ściany budynku do poziomu fundamentów (wykonywać odcinkowo).
4. Oczyszczenie ściany i wykonanie nowych powłok izolacyjnych.
5. Wykonanie ocieplenia ściany.
6. Wykonanie warstw osłonowych izolacji.
7. Wykonanie nowego podłączenia rury spustowej Rd120 do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej.
8. Zasypanie wykopu.
9. Odtworzenie cokołu budynku.
10. Wykonanie odwodnienia liniowego przed wejściem do windy na całej jego długości (ok 150 cm) wrazz jego wpięciem do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej.
11 Wykonanie nowych schodów wejściowych do piwnicy i do budynku.
12.Wyprofilowanie placu z kostki betonowej i obniżenie krawężnika przy parkingu tak by osoba niepełnosprawna mogła bez przeszkód dojechać do windy.
13.Wykonanie nowych obróbek blacharskich na całej długości podcienia.
14.Wykonanie nowych balustrad stalowych podcienia i schodów w formie jak przy schodach głównych.
15.Wykonanie nowych tynków dla filarów podcienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213200-5 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.5.5.) Wartość części: 157303,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2: Modernizacja pomieszczeń w piwnicy w Hali Sośnica w Gliwicach.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
1. Skucie skorodowanych tynków na ścianach.
2. Oczyszczenie ścian z pyłów i luźnych odspojonych elementów.
3.Wykonanie całościowego technicznie w jednym systemie zabezpieczenia powierzchni ścian i sufitów redukcji soli i przeciw korozji biologicznej.
4. Uzupełnienie i wykonanie nowych tynków zalecane tynki renowacyjne.
5. Uzupełnienie mocowań instalacji.
6. Wykonanie wypraw wykończeniowych po całym obwodzie okna.
7. Wykonanie wypraw drzwi do pomieszczenia.
8. Montaż drzwi technicznych.
9. Malowanie zabezpieczające całego pomieszczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213200-5 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.5.5.) Wartość części: 102286,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.