eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. ChełmżaOgłoszenie z dnia 2021-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. Chełmża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 60 75 do 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. Chełmża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74ddffec-6259-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00325629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000292/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. Chełmża

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami prowadzona jest pisemnie w języku polskim (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16) PZP przy użyciu środka komunikacji elektronicznej
- jakim jest -platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza, w zakładce „POSTĘPOWANIA’ i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie np. np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej, komunikację z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: abering@gminachelmza.pl , z zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16) PZP przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16) PZP przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl obywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Dalsze informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale 16 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L127 z 23 maja 2018 r. , str. 2 ), zwanego dalej „RODO” informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża ul. Wodna 2 87-140 Chełmża, kontakt: - listowny na adres siedziby ul Wodna 2 , 87-140 Chełmża, - e-mail: info@gminachelmza.pl , - telefonicznie 56 675 60 76 lub 56 675 60 77. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gminachelmza.pl . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z administratorem, oraz podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w celu: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, umów podpisanych z administratorem i archiwizacyjnych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Dalsze informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zawarte są w rozdziale 30 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSO.271.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. Chełmża”. 2. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej do posesji, dwie przepompownie sieciowe PSVI i PSVII oraz kanał tłoczny, a w szczególności: 1) kanał grawitacyjny o długości 878 m i o średnicy DN200 z rur PVC-U klasy SN8 na odcinkach: PSVI-SR6, S144-S135, PSVI-SAist, PSVII-S.C.ist, PSVII-SB, S137-S148, S145-S151, S161-S173, S168-S175, S168-S169, S160-S164, S160-S155; 2) kanał grawitacyjny (przewiert) o długości 67 m i o średnicy DN200 z rur PEHD SDR17, PN 10 RC na odcinku: S144-S161; 3) kanał grawitacyjny o długości 152,5 m i o średnicy DN160 z rur PVC-U klasy SN8 na odcinkach: do granic posesji; 4) studnie z kręgów żelbetowych o średnicy DN1200 zwieńczonych zwężką i włazem D400 z blokadą w ilości 28 szt.; 5) kanał ciśnieniowy o długości 888 m i o średnicy DN90 z rur PEHD PE100 SDR17 na odcinkach: PSVII-SR2, PSVI-SR1 (bez SR1); 6) studnię zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 zwieńczonych płytą i włazem D400 z blokadą w ilości 1 szt.; 7) przepompownie sieciowe PSVI i PSVII z zagospodarowaniem terenu
i przyłączami energetycznymi w ilości 2 szt.; 8) hydranty do obsługi przepompowni w ilości 2 szt.; 9) prace rozbiórkowe i odtworzeniowe istniejących nawierzchni drogowych w zakresie: a) bruku kamiennego na pow. 930 m2, b) płyt drogowych na pow. 170 m2, c) asfaltu na podbudowie w ilości 54 m2, d) nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego w ilości 1300 m2. W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać szczelne wyprowadzenia przewodów DN160mm ze studni i trójników w strony wszystkich prywatnych działek. Końce wyprowadzeń rurociągu należy zaślepić szczelnie korkiem. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacjami projektowymi sporządzonymi przez: - Sławomira Matuszaka prowadzącego działalność pod nazwą Pracownia Projektowo-Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna z siedzibą przy ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno – pod tytułem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowościach Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno Gm. Chełmża – ZAKRES NA TERENIE DOMÓW LETNISKOWYCH W MSC. ZALESIE”, - Piotra Gołębia prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Projektowe INSTAL-PROJEKT z siedzibą przy ul. Radiowej 31/45, 10-207 Olsztyn pod tytułem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie. Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno, Gm. Chełmża; - ODCINEK PLUSKOWĘSY-ZALESIE – AKTUALIZACJA ZADANIE I, WYCIĄC Z DOKUMENTACJI ZADANIE I, ETAP 2”; 2) decyzją zatwierdzają projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Toruńskiego o nr AB.7351-2-115/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz decyzją zmieniającą Starosty Toruńskiego nr ABA.6740.2.105.2016.MB z dnia 15 lutego 2017 r.; 3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 4) przedmiarami robót mającymi charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót. 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 2) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej, tj. wykonanie wszelkich czynności geodezyjnych mających na celu prawidłowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym: a) wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów budowanej sieci, b) założenie reperów roboczych, jeżeli będzie taka potrzeba, c) w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich, d) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 2 egzemplarzach uwierzytelnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, e) przekazanie szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych inwentaryzowanych punktów, na szkicach polowych należy wykazać: - dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej rzędnych dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) i pokryw (studnie i przepompownie) oraz - w przypadku odgałęzień bocznych - rzędna miejsca wpięcia odgałęzienia do kanału głównego oraz rzędna zakończenia odgałęzienia, - dla kanalizacji ciśnieniowej: rzędne posadowienia rur minimum co 150 m, wraz ze wskazaniem współrzędnych inwentaryzowanych punktów; 3) zapewnienie nadzoru archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność; 4) wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopów; 5) zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą kanału (np. istniejące kable teletechniczne i energetyczne) i nadziemnych znajdujących się w bliskości wykopów (np. ogrodzenia); 6) inne powiązane prace budowlane; 7) wykonanie prób szczelności kanalizacji sanitarnej; 8) wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej (węzły hydrantowe); 9) dezynfekcję i płukanie wodociągu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody pitnej wykonanego przez jednostkę posiadają akredytację (węzły hydrantowe); 10) wykonanie rozruchu przepompowni PSVI i PSVII; 11) dostarczenie protokołu badania wydajności hydrantów sporządzonego przez uprawnioną firmę; 12) inspekcję telewizyjną kanałów kamerą z funkcją rejestracji spadku w kolorze; 13) wykonanie robót drogowych – rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego odpowiednio do istniejącej nawierzchni (asfalt, bruk kamienny, płyty drogowe, tłuczeń) - zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z zarządcą drogi- wszystkie drogi stanowią własność Gminy Chełmża, odtworzenie terenu do jego pierwotnego stanu i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu od zarządcy drogi stanowi bezwzględny obowiązek Wykonawcy; 14) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót (zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z właścicielami terenu), odtworzenie terenu do jego pierwotnego stanu i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu od właściciela stanowi bezwzględny obowiązek Wykonawcy; 15) sporządzenie dokumentacji powykonawczej opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 16) wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji techniczno-rozruchowej wraz z instrukcjami BHP, która zostanie przeznaczona dla użytkownika; 17) wykonanie regulacji i rozruchu instalacji oraz przeszkolenie użytkownika i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wykonanych przepompowni ścieków PSVI i PSVII oraz innych urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w rozdziale 24 SWZ 2) Oferta najkorzystniejsza, to oferta która otrzyma najwyższą liczbę punków stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów O = Cn + G; O - ocena oferty w punktach (suma); Cn - liczba punktów za kryterium cena realizacji zamówienia; G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia ( umowy) polegającej na budowie, lub/i rozbudowie, lub/i przebudowie, lub/i remoncie lub obejmującej budowę lub/i rozbudowę lub/i przebudowę lub/i remont sieci kanalizacyjnej – o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł brutto.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców
składających ofertę wspólną (np. jeden z członków konsorcjum).
Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych, Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca złoży zamiast podmiotowych środków dowodowych, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik 7 do SWZ). Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczy tych robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 2. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – jeżeli dotyczy. 4. Pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, obejmujący swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Uwaga: Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 PZP, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie (wzór oświadczenia stanowi załącznik 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Płatność zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz regulaminem Programu realizowana będzie w formie zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia brutto i stanowić będzie wkład własny Gminy Chełmża w związku z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość kwoty zaliczki zależeć będzie od wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na rachunek bankowy wykonawcy. Z tytułu otrzymania zaliczki Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający zażąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki w przypadku, gdy wartość zaliczki przekroczy 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w wysokości równej 100 % wartości udzielanej zaliczki w jednej z form określonych w art. 442 ust. 3 PZP. Udzielenie zaliczki nastąpi po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki, o którym wyżej mowa. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 (wzoru umowy – załącznik nr 2 do SWZ) zwiększonego o 30 dni od w/w terminu wykonania umowy. Potwierdzeniem wykonania części zamówienia odpowiadającej wartościowo udzielonej zaliczki będzie protokół odbioru częściowego robót, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 (wzoru umowy – załącznik nr 2 do SWZ).
Wykonawca -przed podpisaniem umowy - zobowiązany jest do wskazania zamawiającemu nr rachunku bankowego, na który dokonany zostanie przelew z tytułu udzielanej zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SWZ wzorze umowy – z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, jak zawarte w załączonym do SWZ wzorze umowy stanowiącym – załącznik nr 2 do SWZ. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie jej trwania niezależnie od wartości tej zmiany, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych okoliczności oraz określa warunki zmian zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto. Ad. pkt. 7.1) ogłoszenia – zamawiający przewiduje udzielenie jednej zaliczki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.