eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy GorzkowiceOgłoszenie z dnia 2021-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Gorzkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 044 6818006

1.5.8.) Numer faksu: 0446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Gorzkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f86d6f8f-4869-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00325025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001326/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Gorzkowice”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274958/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 253950 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) dla Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Szczegółowe warunki zamówienia, w tym wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp:
1. Kredyt będzie przekazany na żądanie Zamawiającego, w transzach na jego rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu gminy.
2. Dla ujednolicenia obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć wypłatę kredytu
w dwóch transzach:
I transza kredytu na dzień 06 grudnia 2021 r. – w kwocie 2.000.000,00 zł.
II transza kredytu na dzień 27 grudnia 2021 r. – w kwocie 500.000,00 zł.
3. Uruchamianie pierwszej transzy kredytu będzie następowało na podstawie dyspozycji Zamawiającego, w ciągu 3 dni od podpisania umowy, przy czym ostatnia transza wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż 31.12.2021 r.
4. Okres karencji przy spłacie kredytu do 30.12.2021 r. (pierwsza transza kredytu zostanie spłacona do 31 grudnia 2021 r.).
5. Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2028 r.
6. Spłata odsetek kwartalna, płatna na koniec każdego kwartału.
7. Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M na dzień 15.11.2021 r. powiększona o marżę Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez dodatkowych opłat i kosztów.
9. Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat.
11. Spłata kapitału nastąpi według harmonogramu stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.
12. Oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu stanowią koszty obsługi kredytu.
13. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
14. Za spłatę odsetek od rat kapitału należy przyjąć dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy, spłata odsetek i kredytu następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
15. Spłata kredytu wraz z odsetkami od udzielonego kredytu stanowić będą jedyne obciążenie Zamawiającego z tytułu niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych prowizji lub opłat dodatkowych. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako dodatkowej formy zabezpieczenia.
16. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy.
17. Zamawiający nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i Urzędu Skarbowego.
18. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel In blanco, deklaracji wystawienia weksla In blanco).
19. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
20. Sprawozdania budżetowe oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet Gminy Gorzkowice dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.gorzkowice.pl/dokumenty/menu/33).
21. Waluta PLN.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 222119,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237197,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 222119,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7720100779 REGON: 000497740

7.3.3) Ulica: Mostowa 31

7.3.4) Miejscowość: Przedbórz

7.3.5) Kod pocztowy: 97-570

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 222119,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.