eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrzejewo › Budowa placu sportowo rekreacyjnego w AndrzejewieOgłoszenie z dnia 2022-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Andrzejewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Andrzejewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 36

1.5.2.) Miejscowość: Andrzejewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-305

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 862717003

1.5.8.) Numer faksu: 862717003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@andrzejewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrzejewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/andrzejewo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Andrzejewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ced93802-1891-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000676/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Andrzejewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPO.271.2.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu sportowo rekreacyjnego w Andrzejewie. W ramach realizacji zadania przewidziano zagospodarowanie placu ,układem nawierzchni utwardzonych wraz z jego oznakowaniem pionowym i poziomym. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia placu przewiduje się montaż bezobsługowego parku linowego i poręczy do pompek, a także 2 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablicy z regulaminem. Projektowane nawierzchnie utwardzone zlokalizowane będą w odległości 4,0 m od granicy z działką sąsiednią nr 449 (od strony północno-wschodniej), od strony północno-zachodniej w odległości 6,0 m od granicy z działkami sąsiednimi nr 448 i 449 m oraz w odległości 10,0 m od istniejącego boiska sportowego. Dojście na projektowany plac sportowo-rekreacyjny zapewniony będzie poprzez chodnik o szerokości 1,5 m, znajdujący się od strony południowo – wschodniej tj. od strony szkoły. Nawierzchnie utwardzone zostaną betonową kostką brukową o gr 6 cm, o łącznej powierzchni 892,20 m2. Nawierzchnię bezpieczną w miejscu lokalizacji bezobsługowego parku linowego i poręczy do pompek stanowi trawnik.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 413574,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 446749,58 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.