eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową trzech lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku przy ul. Haffnera 38 w Sopocie na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2022-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową trzech lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku przy ul. Haffnera 38 w Sopocie na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1cfb6f56-189f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową trzech lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku przy ul. Haffnera 38 w Sopocie na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cfb6f56-189f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018211/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową trzech lokali mieszkalnych nr 1, 2, i 3 w budynku przy ul. Haffnera 38 w Sopocie na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302421/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.44.IN.2022.MSt

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową trzech lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku przy ul. Haffnera 38 w Sopocie na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych.
2. Roboty budowlane obejmują przebudowę 3 lokali mieszkalnych na mieszkania chronione - docelowo 12 pokoi z łazienkami, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych.
Lokale objęte projektem znajdują się w kamienicy przy ulicy Jana Jerzego Haffnera 38 w Sopocie na działce nr 60/2 ark. 24 jedn. ew. 0001.
3. Roboty prowadzone będą w oparciu o dokumentację projektową z września 2019 roku opracowaną przez Biuro Projektów Architekt Jacek Kowalczuk i na podstawie decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę nr UA.6740.254.1.2019.AM.6 z 08.10.2019 roku oraz decyzji Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu nr KZ.4120.1294.2019.AN z 01.10.2019 roku.
Przebudowa obejmuje 3 mieszkania:
- Haffnera 38/1 o powierzchni 93,56 m2,
- Haffnera 38/2 o powierzchni 102,83 m2,
- Haffnera 38/3 o powierzchni 116,68 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.