eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej GórzeOgłoszenie z dnia 2021-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 6455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5182d22-5734-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00302147/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.32.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze w zakresie odprowadzenia nadmiaru wody ze zbiornika, ujęcia wód drenażowych napływających ze zbocza góry oraz eliminacji stref martwych występujących na istniejącym zbiorniku wodnym na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego, działka nr 212/8, obręb ewidencyjny 0007 miasta Kamienna Góra, zgodnie z koncepcją rozwiązań projektowych opracowaną przez Hydromiks Marcin Kryrowicz, ul. Słoneczna 3/1, 58-500 Staniszów, data opracowania czerwiec 2021 r.
Celem opracowania jest zaprojektowanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania istniejącego zbiornika wodnego „Zalew” w Kamiennej Górze, w tym w zakresie gospodarki wodnej.
Zgodnie z koncepcją rozwiązań projektowych, dokumentacja projektowa winna obejmować:
- budowę nowego przelewu powierzchniowego w formie kaskady wraz z kładką dla pieszych oraz spustem dennym,
- wykonanie rowu otwartego od kaskady do potoku Zadrna,
- wykonanie drenażu typu „francuskiego” ujmującego napływ wód gruntowych od strony wschodniej zbiornika wraz z kaskadą kamienną wprowadzającą ujęte wody gruntowe do zbiornika,
- budowę niewielkiego zbiornika retencyjnego w rejonie działki nr 215, obręb 0007 miasta Kamienna Góra wraz z regulatorem przepływu,
- budowę kanału otwartego na istniejącym półwyspie wraz z kładką dla pieszych i kładką przejezdną,
- dobór i montaż aeratorów fontannowych stacjonarnych wraz z hybrydowym zestawem zasilającym,
- wskazanie lub zaprojektowanie lokalnej przebudowy ścieżki od strony wschodniej zbiornika w zakresie kolizji z planowana budową drenażu francuskiego i odpływami/ przepustami do zbiornika wodnego i budową studni z osadnikami i kaskadami na wylocie przepustów (w odróżnieniu od legendy na rys. 2.1 koncepcji, w którym oznaczono całą ścieżkę od strony wschodniej do modernizacji. Przebudowa ścieżki w przewidzianym na rysunku zakresie jest przedmiotem innego opracowania projektowego),
- w związku z koniecznością dotlenienia stref martwych, dobór odpowiedniej technologii i ilości aeratorów, poprzedzony badaniami natlenienia stref,
- rozwiązania zasilania w energię elektryczną dla zaproponowanych rozwiązań technicznych,
- przebudowę/budowę sieci infrastruktury podziemnej (jeśli dla zaproponowanych rozwiązań technicznych będzie wymagana) na podstawie uzgodnień branżowych:
- deszczowej w zakresie odwodnienia,
- wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w przypadkach konieczności likwidacji kolizji,
- teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazowych w przypadkach konieczności likwidacji kolizji.
UWAGA:
1. Projektant winien ocenić rozwiązania przedstawione w koncepcji rozwiązań projektowych i określić czy są one wystarczające. W przypadku konieczności wprowadzenia innych rozwiązań, projektant powinien je przedstawić Zamawiającemu i uwzględnić w docelowej dokumentacji projektowej.
2. W związku z trwającym opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy ścieżek rekreacyjnych na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu, budową amfiteatru i parkingu oraz remontem obiektów mostowych, projektowaną lokalną przebudowę ścieżki od strony wschodniej zbiornika wraz należy wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej 7S GROUP Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą: ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-321 Wrocław.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji dla rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze w trybie podstawowym z terminem składania ofert do 17 grudnia 2021 roku do godz. 10:00.
Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 150 000,00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły cztery oferty złożone przez:
1. ETROM Sp. z o.o. Sp. k. z Kielc z ceną brutto w wysokości 282 285,00 zł,
2. ANTEA POLSKA SA z Katowic z ceną brutto w wysokości 260 760,00 zł,
3. PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Wrocławia w ceną brutto w wysokości 361 576,95 zł,
4. Instytut OZE Sp. z o.o. z Kielc z ceną brutto w wysokości 233 700,00 zł.
Powyższe zestawienie wskazuje, że ceny zaproponowane we wszystkich ofertach znacznie przewyższają kwotę, jaką Zamawiający miał zarezerwowaną w swoim budżecie na sfinansowanie zadania. Zamawiający, po przeanalizowaniu swojej sytuacji, nie widzi możliwości zwiększenia kwoty na realizację zadania do najniższej ceny zaproponowanej w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.