eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona › Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ZielonejOgłoszenie z dnia 2022-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego,
ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZIELONEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130867801

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Zielona

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-310

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 500 411 750

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ospzielona@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugkuczborkosada.nv.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7710bee9-1a08-11ed-b950-8227d40187e8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego,
ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7710bee9-1a08-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00303272/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303769/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSP.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej zwany dalej „samochodem”.
Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód były fabrycznie nowy. Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 955833,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 955833,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 955833,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ,,bocar” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5730008637

7.3.3) Ulica: Okólna

7.3.4) Miejscowość: Korwinów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-263

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 955833,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.