eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrardów › "Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów "Ogłoszenie z dnia 2022-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów "

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Żyrardów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II nr 1

1.5.2.) Miejscowość: Żyrardów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrardow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów "

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25516e23-02ab-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022160/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258173/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.30.2022.MP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów zgodnie z zatwierdzonym „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa (Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów i Opis Przedmiotu Zamówienia) i Specyfikacja Techniczna.
Na etapie przygotowania oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z projektowaną lokalizacją otworu w terenie oraz informacjami o rodzaju gruntów, melioracji, ujęciach wód i zabudowie zawartymi w Projekcie robót geologicznych.
Przeprowadzona wizja lokalna w przyszłości posłuży również do określenia obszaru umożliwiającego usytuowanie urządzenia wiertniczego oraz jego zaplecza. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.
2. Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 12 miesięcy. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na wykonane roboty budowlane do 60 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25487191,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25487191,62 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.