eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wdrożenie systemów poczty elektronicznej oraz dostawa dwóch wirtualnych instancji systemu ochrony antyspamowej na potrzeby KUL z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2023-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wdrożenie systemów poczty elektronicznej oraz dostawa dwóch wirtualnych instancji systemu ochrony antyspamowej na potrzeby KUL z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: DZP@KUL.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kul

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Kościelna Szkoła Wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie systemów poczty elektronicznej oraz dostawa dwóch wirtualnych instancji systemu ochrony antyspamowej na potrzeby KUL z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cce06ea-feef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00323166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uni-wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr POWR.03.05.00-00-z043/18.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252526

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP.274.14/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 651522,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wdrożenie systemu poczty elektronicznej na potrzeby pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 64216120-0 - Usługi poczty elektronicznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48811000-6 - System poczty elektronicznej

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

79632000-3 - Szkolenie pracowników

4.5.5.) Wartość części: 363842,03 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wdrożenie systemu poczty elektronicznej na potrzeby studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64216120-0 - Usługi poczty elektronicznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48811000-6 - System poczty elektronicznej

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

79632000-3 - Szkolenie pracowników

4.5.5.) Wartość części: 61750,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i wdrożenie dwóch wirtualnych instancji systemu ochrony antyspamowej na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48219100-7 - Pakiety oprogramowania bramowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

79632000-3 - Szkolenie pracowników

48811000-6 - System poczty elektronicznej

4.5.5.) Wartość części: 225930,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty ”.
Uzasadnienie faktyczne:
W części 1 postępowania zostały spełnione obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania, wskazane w art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.
W części 1 postępowania, której przedmiot stanowi wdrożenie systemu poczty elektronicznej na potrzeby pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Zamawiający otrzymał ofertę od Wykonawcy OPTeam S.A z siedzibą w Tajęcinie 113, 36 – 002 Jasionka, NIP: 8130334531 z zaoferowaną ceną ofertową brutto w wysokości: 492 824,10 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 10/100).
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części 1 przedmiotowego postępowania wynosi 236 160,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100). Zamawiający, postępując zgodnie z dyspozycją art. 222 ust 4 ustawy Pzp udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 27 czerwca 2023 roku. Cena złożonej oferty nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 492824,10 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75952,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281916,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75952,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cocon Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5761586447

7.3.3) Ulica: Ul. Dworcowa 10 A

7.3.4) Miejscowość: Olesno

7.3.5) Kod pocztowy: 46-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75952,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 586112,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 586112,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 586112,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Netformers Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010482976

7.3.3) Ulica: Ul. Mińska 75

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-828

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 586112,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.