eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krośnice › Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krośnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Krośnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kbien@ug.krosnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.krosnice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.krosnice.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d35b968b-1d4f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306914/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGPOŚiI.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Kuźnica Czeszycka w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Do obowiązków oferenta należy:
a) realizowanie dowozów uczniów w dniach nauki szkolnej na trasach stanowiących dowóz i odwóz uczniów do szkoły w Kuźnicy – 830 km tygodniowo. Przewidywana łączna ilość przewozów ok. 31 540 km, a szacowana liczba biletów miesięcznych 124;

Trasy przejazdu oraz wykaz uczniów objętych dowozem określono w załączniku nr 13 i 14 do specyfikacji warunków zamówienia – będący jednocześnie załącznikiem do umowy na ww. usługę.

b) umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu na przystankach wskazanych przez zamawiającego,
c) zapewnienie w czasie przewozu dzieci opieki sprawowanej przez osobę dorosłą inną niż kierowca, mającą ukończony kurs w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, odpowiedzialną za bezpieczne wsiadanie i wysiadania z pojazdu na wyznaczonych przystankach, zapewnienie odpowiednich warunków podróży tzn. miejsca siedzące, dbanie o bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) zapewnić przewożonym uczniom z zakupionymi przez Zamawiającego biletami, odpowiednich warunków podróży, tzn. miejsc siedzących. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pierwszeństwo przewozu uczniom korzystającym z biletów miesięcznych ulgowych,
e) zapewnienie zastępstwa w razie nie możności samemu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w cenie oferty przetargowej (wyłącznie ze środków własnych) winien uwzględnić sponsorowane wyjazdy dzieci w ilości conajmniej 1000 km.
W celu realizacji kilometrów sponsorowanych Wykonawca zadysponuje autobusem o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50. Pojazd będzie pozostawał do dyspozycji Dyrektora szkoły niezależnie od realizacji przewozów regularnych oraz w godzinach innych niż przewidziane w rozkładzie zajęć szkolnych (dotyczy również dni wolnych od pracy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ERA Technologii Eryka Jastrząb

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151659948

7.3.4) Miejscowość: Czeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114030,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.