eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania dostarczone przez firmę UAB AirstigaOgłoszenie z dnia 2022-08-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania dostarczone przez firmę UAB Airstiga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.krusche@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania dostarczone przez firmę UAB Airstiga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ef9cc9d-251c-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070928/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/3rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/3rblog.
2. Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu są zobligowani do posiadania konta w systemie
https://portal.smartpzp.pl/3rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej (w tym przekazywania ofert) za pośrednictwem
wskazanego środka komunikacji elektronicznej zostały opisane w „Regulaminie Portalu e-Usług”, oraz w „Instrukcji obsługi Portalu e Usług SmartPZP”, które znajdują się na stronie internetowej platformy w zakładce „e-learning" lub pod adresem https://portal.smartpzp.pl/3rblog/elearning.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje dotyczące RODO zostały określone w dokumentach zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zostały określone w dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 121/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania dostarczone przez firmę UAB AIRSTIGA w ramach realizacji umowy nr 211/3RBLog/26/2022 z dnia 04.08.2022r. do baz lotniczych i jednostek wojskowych wymienionych w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy w oparciu o zlecenia otrzymane od Zamawiającego.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 13 zleceń pobrania próbek, wykonania badań sprawdzających, przesłania informacji o wynikach badań weryfikacyjnych oraz sporządzenia sprawozdania, których szczegółowy opis zawarty jest w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
3. Przedmiotowe badania dotyczą środków do odladzania w postaci płynu na bazie mrówczanu potasu – Unisalt PF, które mają spełniać wymagania zawarte w normie NO-17-A205:2017 Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Stosowanie środków odladzających. Wymagania i badania.
4. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy
Zakończenie: 6 tygodni od daty zlecenia Wykonawcy ostatniego badania będącego przedmiotem umowy, przekazanego nie później niż 10 listopada 2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71632000-7 - Techniczne usługi badawcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Maksymalny zakres prawa opcji to 12 zleceń pobrania próbek, wykonania badań sprawdzających, przesłania informacji o wynikach badań weryfikacyjnych oraz sporządzenia sprawozdania. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w dokumentach zamówienia tj. SWZ
rozdział XVII.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał status instytutu badawczego
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2020 poz. 1383 t.j. z późn. zm.),
lub
Status uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 t.j. z późn. zm.),

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który wykaże się ww. doświadczeniem zobligowany będzie do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.

b) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie powyższego warunku Zamawiający wymaga aby:
1) wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie badań sprawdzających środki do odladzania na lotniskach cywilnych
lub wojskowych zgodnie z normą NO-17-A205:2017 Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Stosowanie środków odladzających. Wymagania
i badania. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie usług w zakresie przeprowadzenia badań sprawdzających środki do odladzania na lotniskach cywilnych
lub wojskowych, na jednorazową kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto,

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który wykaże się ww. doświadczeniem zobligowany będzie do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.
2) system zarządzania jakością wykonawcy był zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015;
3) wykonawca posiadał kompetencje laboratorium badawczego (o dowolnym profilu badawczym). Warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca przedstawi zaświadczenie akredytacji (w formie certyfikatu) wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa
w pkt 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Powyższe zapisy (odnoszące się do Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) stosuje się odpowiednio
do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby
na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu zostały określone w dokumentach zamówienia (SWZ rozdział VII ust 1 pkt. 2)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia (SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia, zostały określone w dokumentach zamówienia tj. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy
Zakończenie: 6 tygodni od daty zlecenia Wykonawcy ostatniego badania będącego przedmiotem umowy, przekazanego nie później niż 10 listopada 2022r.

Miejsce realizacji zamówienia:
Wykonawca na zlecenie Zamawiającego pobierze ze wskazanej lokalizacji (załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy) próbki środków do odladzania i przeprowadzi badania sprawdzające we własnych laboratoriach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.