eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kurów › Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa boiska piłkarskiego oraz budowa bieżni okrężnej długości 200 m wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w KurowieOgłoszenie z dnia 2022-08-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa boiska piłkarskiego oraz budowa bieżni okrężnej długości 200 m wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Kurowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019626

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lubelska 35

1.4.2.) Miejscowość: Kurów

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-170

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kurow.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kurow.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00321859

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00299125/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji boiska, stadionu lub innego obiektu sportowego o wartości robót ogółem minimum 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100 brutto), która obejmowała swoim zakresem roboty polegające na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej i/lub nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni minimum 1700 m2 (słownie: jeden tysiąc siedemset m2);
b) Wykonawca zobowiązany jest dysponować:
- jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;
- jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wymienionych,
- jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji boiska, stadionu lub innego obiektu sportowego o wartości robót ogółem minimum 1 950 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto), która obejmowała swoim zakresem roboty polegające na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej i/lub nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni minimum 1700 m2 (słownie: jeden tysiąc siedemset m2);
b) Wykonawca zobowiązany jest dysponować:
- jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;
- jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wymienionych,
- jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-29 10:00

Po zmianie:
2022-09-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-29 11:00

Po zmianie:
2022-09-06 11:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.