eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Budowa oświetlenia oraz kanali. kablowej do systemu monitoringu, na odcinku od ulicy Kąpielowej do ulicy Brzeskiej oraz od ulicy Alei Tysiąclecia do kładki przy ulicy Mickiewicza, w Białej PodlaskiejOgłoszenie z dnia 2022-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia oraz kanali. kablowej do systemu monitoringu, na odcinku od ulicy Kąpielowej do ulicy Brzeskiej oraz od ulicy Alei Tysiąclecia do kładki przy ulicy Mickiewicza, w Białej Podlaskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833416865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia oraz kanali. kablowej do systemu monitoringu, na odcinku od ulicy Kąpielowej do ulicy Brzeskiej oraz od ulicy Alei Tysiąclecia do kładki przy ulicy Mickiewicza, w Białej Podlaskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14b815e0-149e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296438/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.41.2022.JW2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 214026,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz kanalizacji kablowej do systemu monitoringu, na odcinku od ulicy Kąpielowej do ulicy Brzeskiej oraz na odcinku od ulicy Alei Tysiąclecia do kładki przy ulicy Mickiewicza, w Białej Podlaskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się
na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja techniczna;
2) przedmiar robót (UWAGA: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia. Przy ryczałtowej formie wynagrodzenia, dołączony do dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną, a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentów zamówienia oraz dokumentacji projektowej za zaoferowaną w ofercie cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie kalkulacji własnej).
3. Inwestycja obejmuje:
1) Budowa oświetlenia oraz kanalizacji kablowej do systemu monitoringu, na odcinku od ulicy Alei Tysiąclecia do kładki przy ulicy Mickiewicza, w Białej Podlaskiej
a) Wykop pod kabel oświetleniowy oraz kanalizację do sytemu monitoringu zgodne planem zagospodarowania terenu kpl.
b) Przeciski mechaniczne pod ist. utwardzeniami kpl.
c) Układanie kabla YAKY 4x25 o dł. ok 215 m
d) Układanie rura fi 50 o dł. ok 215 m
e) Układanie bednarki Fe 25x4mm2 o dł. ok 215 m
f) Montaż i stawianie słupów stalowych oświetleniowych h-5 7 szt.
g) Montaż oprawa drogowych oświetlenia ścieżki rowerowej o mocy min 14W - 7szt.
h) Posadowienie fundamentów pod słupy 7 szt.
i) Montaż złączy bezpiecznikowe izolowanych kpl.
j) Montaż złączy fazowych izolowanych kpl.
k) Montaż złączy zerowych izolowanych kpl.
l) Wciąganie przewód w słupach YKY 3x1,5mm2 w RL 7 kpl.
m) Wykonanie uziemień ochronnych 2 kpl.
n) Wykonanie złącz kontrolnych do uziemienia słupa 7 kpl.
o) Podłączenie wybudowanego oświetlenia do ist. słupa oświetleniowego 1kpl.
p) Posadowienie studni teletechnicznych SKR-1 kpl 2.
q) Układanie rury RHDPE w wspólnym wykopie do ośw. O dł. ok 215 m
r) Obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja 1kpl.
s) Podłączenie i uruchomienie wybudowanego oświetlenia oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej 1kpl.
t) Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, uziemień ochronnych, skuteczności zerowania, natężenia oświetlenia 1kpl.
2) Budowa oświetlenia oraz kanalizacji kablowej do systemu monitoringu, na odcinku od ulicy Kąpielowej do ulicy Brzeskiej
a) Wykop pod kabel oświetleniowy oraz kanalizację do sytemu monitoringu zgodne planem zagospodarowania terenu kpl.
b) Przeciski mechaniczne pod ist. Utwardzeniami kpl.
c) Układanie kabla YAKY 4x25 o dł. ok 795 m
d) Układanie rura fi 50 o dł. ok 795 m
e) Układanie bednarki Fe 25x4mm2 o dł. ok 835 m
f) Montaż i stawianie słupów stalowych oświetleniowych h-5 23 szt.
g) Montaż oprawa drogowych oświetlenia ścieżki rowerowej o mocy min 14W - 23szt.
h) Posadowienie fundamentów pod słupy 23 szt.
i) Montaż złączy bezpiecznikowe izolowanych kpl.
j) Montaż złączy fazowych izolowanych kpl.
k) Montaż złączy zerowych izolowanych kpl.
l) Wciąganie przewód w słupach YKY 3x1,5mm2 w RL 23 kpl.
m) Wykonanie uziemień ochronnych 5 kpl.
n) Wykonanie złącz kontrolnych do uziemienia słupa 23 kpl.
o) Montaż i posadowienie szafy oświetleniowej:
Szafa oświetlenia wyposażona w urządzanie: sterowniki umożliwiający zdalne zarządzanie oświetleniem drogowym, modem internetowy z kartą SIM. Wykonawca zapewni dla Zamawiającego przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru końcowego bezpłatny dostęp do platformy zapewniający zdalne zarządzanie wybudowanym oświetleniem w postaci: powiadomieniach o awariach oświetlenia (sms adres e-mail) oraz zarządzanie ustawionym harmonogramem oświetlenia.
p) Podłączenie i uruchomienie wybudowanego oświetlenia ulicznego wraz z zgłoszeniem zalicznikowej instalacji do PGE Dystrybucja 1kpl.
q) Posadowienie studni teletechnicznych SKR-1 kpl 3.
r) Układanie rury RHDPE w wspólnym wykopie do ośw. O dł. ok 820 m
s) Obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja 1kpl.
t) Podłączenie i uruchomienie wybudowanego oświetlenia oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej 1kpl.
u) Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, uziemień ochronnych, skuteczności zerowania, natężenia oświetlenia 1kpl.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.