eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Przebudowa dróg powiatowych nr 4628P w m. Cienia Pierwsza, nr 4621P w m. Marchwacz, nr 4630P w m. Wolica nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszychOgłoszenie z dnia 2021-12-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych nr 4628P w m. Cienia Pierwsza, nr 4621P w m. Marchwacz, nr 4630P w m. Wolica nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: (62) 501-42-00

1.5.8.) Numer faksu: (62) 757-26-22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biurorozwoju@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/503543ab-ac97-47fb-b1ad-aae5ac0a3fc4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych nr 4628P w m. Cienia Pierwsza, nr 4621P w m. Marchwacz, nr 4630P w m. Wolica nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-137ea03f-484d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00320262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003455/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa dróg powiatowych nr 4628 P w m. Cienia Pierwsza, nr 4621P w m. Marchwacz, nr 4630 P w m. Wolica nr 4630 P oraz 4626 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274218/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.17.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 376379,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania
pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4628P w m. Cienia Pierwsza, nr 4621P
w m. Marchwacz, nr 4630P w m. Wolica nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe (załącznik
nr 9 do SWZ) oraz kosztorysy ofertowe.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowy następujących dróg:
1) przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Cienia Pierwsza w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych tj.:
a) przebudowa oraz budowa istniejących chodników stanowiących dojście
do projektowanego przejścia dla pieszych wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni,
b) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
c) wykonanie oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych,
d) montaż radaru z tablicą o zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów,
e) wykonanie pasów wibracyjno – akustycznych,
f) wykonanie kanału technologicznego,

2) przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w m. Marchwacz w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych tj.:
a) wyniesione przejścia dla pieszych,
b) przebudowa i budowa chodników stanowiących dojście do projektowanego przejścia dla pieszych wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchniowych,
c) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
d) wykonanie oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych,
e) wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych,

3) przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych tj.:
a) przebudowa istniejących chodników stanowiących dojście do projektowanego przejścia dla pieszych wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchniowych,
b) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
c) wykonanie oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych,
d) montaż radaru z tablicą o zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów,
e) wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych,

4) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4630P oraz 4626P w m. Chełmce
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę dwóch przejść dla pieszych tj.:
a) przebudowa istniejących chodników oraz budowa stanowiących dojście
do projektowanych przejść dla pieszych wraz z rampami krawężnikowymi oraz systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni,
b) budowa przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą (tzw. azylem),
c) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
d) wykonanie oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych,
e) montaż radaru z tablicą o zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów,
f) wykonanie pasów wibracyjno- akustycznych,
g) remont odwodnienia,
h) wykonanie kanału technologicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 482845,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 507817,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 482845,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROKAL Wojciech Grygielski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181805399

7.3.3) Ulica: ul. Torowa 9

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 482845,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.