eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › " 安iadczenie us逝g sprz徠ania w obiekcie p造walni krytej w Rybniku - Boguszowicach"Og這szenie z dnia 2021-12-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
" 安iadczenie us逝g sprz徠ania w obiekcie p造walni krytej w Rybniku – Boguszowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji w Rybniku

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: MOSIR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330045

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 72

1.5.2.) Miejscowo嗆: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir.zam@miastorybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://mosir.rybnik.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Sport i Rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

" 安iadczenie us逝g sprz徠ania w obiekcie p造walni krytej w Rybniku – Boguszowicach”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8a187786-5e70-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00319232

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-12-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00005020/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 us逝gi sprz徠ania p造walnia w Boguszowicach

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bip.mosir.rybnik.pl/przetargi/fdm

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u篡ciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej mosir.zam@miastorybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u篡ciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej mosir.zam@miastorybnik.pl 2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych formularzy: „Formularz do z這瞠nia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, cyfrowych
odwzorowa dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu zosta造 opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).4. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, okre郵one w Regulaminie miniPortalu oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z miniPortalu przestrzega postanowie tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.6. Za dat przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub cyfrowych odwzorowa dokument闚 oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokument闚 (innych ni oferta oraz za陰czniki do oferty) oraz informacji za pomoc poczty
elektronicznej - dat ich przes豉nia b璠zie potwierdzenie dostarczenia wiadomo軼i zawieraj帷ej dokument/informacj z serwera pocztowego Zamawiaj帷ego.7. Zamawiaj帷y przekazuje identyfikator post瘼owania jako za陰cznik do niniejszej SWZ. Dane post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie na
Li軼ie wszystkich post瘼owa klikaj帷 wcze郾iej opcj „Dla Wykonawc闚" lub ze strony g堯wnej z zak豉dki Post瘼owania na miniPortalu.8. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie dokument闚 elektronicznych (innych ni oferta oraz za陰czniki do oferty), cyfrowych odwzorowa dokument闚 oraz przekazywanie
informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, email: mosir.zam@miastorybnik.pl 9. Dokumenty elektroniczne (inne ni oferta oraz za陰czniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokument闚 sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem Formularza do komunikacji jak za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania ww. dokument闚 elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowa dokument闚 za pomoc poczty elektronicznej, na adres email mosir.zam@miastorybnik.pl 10. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, cyfrowych odwzorowa dokument闚 oraz informacji musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).11. Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna zosta豉 zawarta w rozdziale I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zosta豉 zawarta w rozdziale I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/PN/2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi sprz徠ania w obiekcie p造walni krytej w Rybniku – Boguszowicach. P造walnia czynna jest przez 7 dni w tygodniu w godz. od 600 do 2200.
Do obowi您k闚 Wykonawcy nale瞠 b璠zie:
 utrzymanie czysto軼i na terenie obiektu w systemie serwisu dziennego zapewnione w godz. 600-2200 przez co najmniej 1 osob oraz dodatkow 1 osob, kt鏎a pracowa b璠zie w godzinach 1100-1900. Prace zwi您ane z utrzymaniem czysto軼i obejmuj tak瞠 bie膨ce uzupe軟ianie materia堯w eksploatacyjnych.
 codzienne sprz徠anie zasadnicze polegaj帷e na utrzymaniu czysto軼i na powierzchniach wewn皻rznych obiektu w systemie nocnym od godz. 2200 do 600 przez co najmniej 2 osoby,
 zapewnienie pracownikom wykonuj帷ym us逝g jednakowych stroj闚 roboczych,
 zapewnienie specjalistycznego sprz皻u sprz徠aj帷ego

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90910000-9 - Us逝gi sprz徠ania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty spo貫czne, w tym integracja zawodowa i spo貫czna os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty spo貫czne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

-Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, i
w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, Wykonawca wykona lub wykonuje us逝gi obejmuj帷e w swoim zakresie sprz徠anie krytych obiekt闚 basenowo - rekreacyjnych o warto軼i minimum 250 000 z brutto ka盥a oraz o czasie 鈍iadczenia ka盥ej z nich nie kr鏒szym ni kolejnych 12 miesi璚y.

W przypadku Wykonawc闚 realizuj帷ych us逝g, kt鏎a nie zosta豉 jeszcze zako鎍zona warto嗆 rozliczonej us逝gi na dzie sk豉dania ofert nie mo瞠 by mniejsza ni 250 000 z brutto, a czas 鈍iadczenia nie kr鏒szy ni 12 kolejnych miesi璚y;

-Wykonawca wyka瞠 narz璠zia i urz康zenia techniczne dost瘼ne Wykonawcy us逝g w celu realizacji zam闚ienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca jest zobowi您any do wykazania nast瘼uj帷ych narz璠zi i urz康ze:
a) specjalistyczne odkurzacze do pracy na mokro/sucho na obiekty basenowe – min. 2 szt
b) profesjonalne w霩ki serwisowe wielofunkcyjne – minimum 3 szt
c) szorowarka tarczowa – minimum 1 szt
d) myjka ci郾ieniowa min. 140 bar – minimum 1 szt
e) odkurzacz biurowy – min. 1 szt
f) maszyna szoruj帷o – czyszcz帷a – automat pchany przez operatora, zasilany bateriami – minimum 1 szt

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, zostanie wezwany do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) wykazu us逝g wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika nr 4 do SWZ, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy,
b) wykaz narz璠zi i urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy us逝g w celu realizacji zam闚ienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika nr 5 do SWZ.
2. Okres, o kt鏎ym mowa w pkt 1 ppkt a), liczy si wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.
3. Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g, kt鏎e wykonywa wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, wykaz, o kt鏎ym mowa powy瞠j dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
4. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e Zamawiaj帷y posiada, je瞠li Wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆 i aktualno嗆.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. 2. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa
art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Wz鏎 o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu stanowi za陰cznik nr 2 do SWZ. O鈍iadczenie, sk豉daj odr瑿nie ka盥y spo鈔鏚 Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku o鈍iadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.3. O鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e prace wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy – przy czym obowi您ek ten dotyczy wy陰cznie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ. 4. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.5. O鈍iadczenie Wykonawcy sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych dotycz帷e podstaw wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w swoim imieniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 455 ustawy Prawo zam闚ie publicznych oraz w przypadkach zawartych w 13 Za陰cznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-12-24 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-24 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-01-23

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.