eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hucisko › Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w HuciskuOgłoszenie z dnia 2023-07-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HUCISKU - GMINA LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361084550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 153

1.5.2.) Miejscowość: Hucisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-311

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminalezajsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-934ad2a2-fbb5-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-934ad2a2-fbb5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00318811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239599

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 873173,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku”.
2. Dostawa obejmuje zakup 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 wraz z wyposażeniem.
Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie pochodzące od tego samego producenta, rok produkcji podwozia 2023. Pojazd będzie spełniał przepisy Polskich Norm PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2 lub równoważnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne wymagania techniczne określony został w załączniku nr 5 do SWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1069800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1264600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1069800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.W. "bonex" Mirosław Nowowiejski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151477179

7.3.3) Ulica: Konopnickiej 259

7.3.4) Miejscowość: Kamienica Polska

7.3.5) Kod pocztowy: 42-260

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1069800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.