eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Cmentarna, Głowackiego, Kraszewskiego, Piłsudskiego w Dębicy.Ogłoszenie z dnia 2021-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Cmentarna, Głowackiego, Kraszewskiego, Piłsudskiego w Dębicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146838229

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Cmentarna, Głowackiego, Kraszewskiego, Piłsudskiego w Dębicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9132c553-3567-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00318008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00034756/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Cmentarna, Głowackiego, Kraszewskiego, Piłsudskiego w Dębicy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00244139/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.22.2021.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 491869,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doświetlenie przejść dla pieszych polega na zamontowaniu dodatkowych dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych, specjalnych opraw o świetle białym LED umieszczonych na dodatkowych słupach oświetleniowych, montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych, zasilenie ich w oparciu
o wydane warunki przyłączenia lub zasilenia z istniejącego źródła energii, wykonanie nawierzchni antypoślizgowych oraz budowa kanału technologicznego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi
w formie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ.
1. Opracowanie dokumentacji technicznej:
Opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającej wykonanie doświetlenia ww. przejść dla pieszych, wg wytycznych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.
2. Roboty budowlane:
wykonanie aktywnego oznakowania drogowego, wykonanie nawierzchni antypoślizgowych wraz z pozostałymi pracami w zakresie oznakowania i przebudowy elementów pasa drogowego. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami wydanymi przez zarządcę drogi, warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci oświetleniowej, programem funkcjonalno-użytkowym oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Modernizacja przejść będzie realizowana na ulicach: Cmentarna, Głowackiego, Kraszewskiego oraz Piłsudskiego w Dębicy.

Uwaga!
- Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będący załączeniem do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 603588,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 603588,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 603588,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EFEKTAR Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000464954

7.3.3) Ulica: Warsztatowa 13

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Usługowy Zakład Elektryczny Jan Zorzański ul. Rzeszowska 79/27, 39-200 Dębica
prace projektowe branża elektryczna, dostawa słupów elektrycznych i opraw, wykonanie przyłączy elektrycznych, prace pomiarowe. Kwota 233 358,55zł brutto.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 603588,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.