eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Wykonanie projektów i montaż mikroinstalacji OZE obejmujących instalacje fotowoltaiczne na 28 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa WolaOgłoszenie z dnia 2023-07-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie projektów i montaż mikroinstalacji OZE obejmujących instalacje fotowoltaiczne na 28 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9eaf9fb7-f611-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektów i montaż mikroinstalacji OZE obejmujących instalacje fotowoltaiczne na 28 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9eaf9fb7-f611-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00317893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

 Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI „REACT-EU” Czysta Energia, Działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224617

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP – II.271.103.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 577308,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów i montaż mikroinstalacji OZE obejmujących instalacje fotowoltaiczne na 28 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola.
2. Dostawa i montaż instalacji PV, obejmuje:
• Dostawę i montaż 28 kpl. Instalacji fotowoltaicznych o mocach podanych w załączniku Nr 13 (Wykaz gospodarstw) w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, zgodnie z PFU,
• Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej,
• Odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
• Przeszkolenie użytkowników, co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na gaz wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
• Rozruch techniczny i technologiczny instalacji,
• Inne elementy ujęte w PFU i Projekcie umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ.
Zasadniczy zakres robót obejmuje:
a) Część I:
• Roboty demontażowe
• Roboty budowlane
• Roboty instalacyjne
• Roboty odtworzeniowe
b) Część II:
• Roboty demontażowe
• Roboty budowlane
• Roboty instalacyjne
• Roboty odtworzeniowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 09330000-1 - Energia słoneczna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

09330000-1 - Energia słoneczna

09331000-8 - Baterie słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 463699,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 463699,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 463699,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Solartime S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180422649

7.3.3) Ulica: Załęska 106B

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-322

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

usługa montażu instalacji fotowoltaicznych


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 463699,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.