eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2022-08-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000683683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raszyńska 8/10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-026

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poradnia-top.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poradnia-top.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.mbfo.waw.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-509d0b34-1a23-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00317352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00254015/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304571/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 27/MBFO/TOP/1/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 292680,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy w ilości 500 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 36585,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii logopedycznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy w ilości 1000 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 73170,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii fizjoterapeutycznych dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy w ilości 500 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 36585,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii pedagogicznych dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy w ilości 1000 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 73170,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii psychologicznych dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy w ilości 1000 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 73170,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w dniu 22.08.2022r. dokonano unieważnienia postępowania
nr 27/MBFO/TOP/1/22, którego przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu (art. 255 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w dniu 22.08.2022r. dokonano unieważnienia postępowania
nr 27/MBFO/TOP/1/22, którego przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu (art. 255 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w dniu 22.08.2022r. dokonano unieważnienia postępowania
nr 27/MBFO/TOP/1/22, którego przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu (art. 255 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w dniu 22.08.2022r. dokonano unieważnienia postępowania
nr 27/MBFO/TOP/1/22, którego przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu (art. 255 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w dniu 22.08.2022r. dokonano unieważnienia postępowania
nr 27/MBFO/TOP/1/22, którego przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych terapii: sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu (art. 255 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.