eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Parczew › Dostosowanie wnętrza budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie: Likwidacja barier w Zespole SzkółOgłoszenie z dnia 2022-08-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie wnętrza budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie: Likwidacja barier w Zespole Szkół

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Parczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretatiat@zsparczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsparczew.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6761bf39-1256-11ed-a35f-e2885ab918a3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie wnętrza budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie: Likwidacja barier w Zespole Szkół

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6761bf39-1256-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00317330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00270106/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie wnętrza budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie: Likwidacja barier w Zespole Szkół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288743/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami, dostosowanie wymiarów otworów tego wymagających, montaż 20 szt. Drzwi wewnętrznych aluminiowych oraz 4 szt. Drzwi stalowych przeciwpożarowych
- rozebranie posadzek drewnianych z usunięciem subitu, wylanie masy samopoziomującej, wykonanie nowej posadzki z wykładziny homogenicznej,
- wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej na schodach.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

44112220-6 - Podłogi z tworzyw sztucznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
W postępowaniu, wpłynęła jedna oferta od MATANET Mateusz Momot, ul. Paderewskiego 14/38, 20-860 Lublin. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 349 320,00 zł. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP poinformował przed otwarciem ofert wykonawców, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 189 507,51 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na zamówienie związku z tym postępowanie zostało unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.