eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku MałkaOgłoszenie z dnia 2022-08-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego
wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Krosno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 28a

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego
wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24d62f83-1712-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00317213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022500/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.57 Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296866/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.77.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie „zaprojektuj i buduj” zamówienia dot. przebudowy ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka.
Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach:
1) etap I:
– projektowanie - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ciągu pieszego i budowy kładki przez potok Małka zlokalizowanej pomiędzy ulicą Długą a ulicą Wyspiańskiego w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;
2) etap II:
– wykonanie na podstawie ww. dokumentacji robót budowlanych w zakresie obejmującym:
a) realizację robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,
b) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
c) zapewnienie w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, decyzją pozwolenia na budowę, udziału odpowiedniej kadry w tym kierownika budowy i innych w razie potrzeby,
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, a w szczególności roboty: ciesielskie, betoniarskie, zbrojarskie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z tym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z jego treścią Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.