eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w DębicyOgłoszenie z dnia 2021-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146838229

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-190b6fd6-5d96-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00316895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00034756/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 poczta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi@umdebica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający za każdym razem na swojej stronie internetowej zamieści bezpośredni link do platformy
zakupowej dla konkretnego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina
Miasta Dębica, z siedzibą w Dębicy. Gmina Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica; Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na
adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, przez e-mail: umdebica@umdebica.pl, telefonicznie : (14) 68
38 100. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Magiera. Inspektor to Osoba, z którą możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim
kontaktować w następujący sposób : listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, przez e-mail:
iod@umdebica.pl, telefonicznie 14/ 68-38-134.
Inspektor będzie przetwarzać Twoje dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych
bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp", związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikających z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy
i innych osób podanych w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy” znak IZP.271.33.2021.EM prowadzonym zgodnie z art.
275 pkt. 1 UPzp, zamówienie klasyczne udzielane w trybie podstawowym – bez negocjacji ,
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy Pzp.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Dębicy przez minimum 5 lat, następnie
Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub
przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski
w Dębicy przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa
związane z przetwarzaniem danych osobowych :
• na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty procedowanego/zakończonego) postępowania;
• na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie
przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w
art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
• na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*; przy czym
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że
przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO; W odniesieniu do Twoich
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystać z powyższych praw,
skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku
nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.33.2021.EM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (tj. DZ.U. z 2020 r. poz. 1041) w zakresie usług pocztowych objętych przedmiotem zamówienia,
a w stosunku do operatora publicznego oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z obowiązku
z uzyskania ww. zezwolenia, lub wpis do rejestru operatorów pocztowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający żąda odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2, o których mowa w Rozdziale XI , Zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 UPzp
oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni
Wykonawcy (załącznik 4). Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przesłanki
wykluczenia,
o których mowa w Rozdziale VIII IDW oraz warunki udziału, o których mowa w rozdziale IX IDW
zostają spełnione na ogólnych zasadach.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (jeżeli zostały przewidziane w SWZ), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 UPzp,
jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia (jeżeli zostały przewidziane w SWZ)wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00279826/01 z dnia 2021-11-23
2021-11-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale XI pkt.1 ppkt.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1-3 spełnia co najmniej jeden z
Partnerów składających ofertę wspólną, (jeżeli dotyczy)
8. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4 Wykonawcy (Partnerzy)
składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie, (jeżeli dotyczy)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje zmiany
umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają zakres zmian,
charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest przedłużanie się procedury
przetargowej tj. w sytuacji wystąpienia procedury odwoławczej, bądź w przypadku wystąpienia
Zamawiającego do Wykonawców o przedłużenie terminu ważności ofert, lub przedłużanie się
procedury przetargowej w roku następnym, co skutkowałoby brakiem ciągłości w utrzymaniu
porządku
i czystości.
2. Zmiana zakresu i sposobu realizacji zamówienia, warunkiem takiej zmiany jest:
a) zaistnienie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie części przedmiotu umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zmiana przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych
poszczególnych elementów zamówienia niż przewidzianych;
c) zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Innych postanowień umowy, pod warunkiem:
a) Wystąpienia zmiany stawek podatków od towarów i usług,
b) Otrzymania dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych –
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00279826/01 z dnia 2021-11-23
2021-11-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
w przypadku konieczności spełnienia wymogów Instytucji Dofinansującej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający stosownie do art. 95 UPzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób realizujących zadania z zakresu:
- czynności związanych z realizacją zamówienia w placówce pocztowej bezpośrednio obsługującej Nadawcę, polegających na odbiorze z siedziby Nadawcy i przyjmowaniu przesyłek pocztowych.
Zamawiający zatrudni osoby wykonujące w/w czynności w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwany dalej k. p.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
1) Wymóg ten nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych czynności na rzecz spółki.
2) Wymóg zatrudnienia nie dotyczy również osób pełniących nadzór nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy) oraz przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego, o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników,
o których mowa w pkt. 1 w sposób określony w art.22 § 1 k.p., najpóźniej w dniu zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Zamawiający we wzorze umowy (załącznik Nr 3 do SWZ ) opisał sposób ewentualnej kontroli w zakresie spełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt 1. Zamawiający przewidział możliwość nałożenia na wykonawcę kar pieniężnych w sytuacji braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 oraz o braku zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt 1
w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.
4. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, określone przez wykonawcę w ofercie.
5. Dokładny opis wymogów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę opisany został załączniku numer 3 do SWZ (WU)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.