eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w podziale na częściOgłoszenie z dnia 2022-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811909027

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Janusza Kusocińskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-237

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914331401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs4@miasto.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs4.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6536632d-170d-11ed-b950-8227d40187e8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6536632d-170d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00316755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298021/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 513556,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięsa i produktów mięsnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15131310-1 - Pasztety

15131300-8 - Konserwy wątrobiane

15131230-6 - Salami

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15113000-3 - Wieprzowina

15112100-7 - Świeży drób

15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 145047,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa warzyw, owoców i wyrobów mrożonych

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 28884,80 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 140636,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 43220 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 33290 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Artykułów sypkich, napojów, przypraw, słodyczy

4.5.3.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 77445,75 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa płodów rolnych, owoców, jaj kurzych i przetworów warzywnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 70710 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.