eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w GostyninieOgłoszenie z dnia 2022-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291724

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zalesie 1

1.4.2.) Miejscowość: Gostynin

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 242360035

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-zalesie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00316742

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00308203/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, przez cały okres realizacji tego zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być mniejsza niż: 1 000 000,00 PLN, 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie parkingu z miejscami dla 100 samochodów oraz infrastrukturą towarzyszącą, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według załącznika nr 8 do tej SWZ; b) zatrudni Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, c) zatrudni Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, d) zatrudni Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe – według załącznika nr 9 do SWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z póżn. zm.), (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca do wykazu osób załączy wymagane Prawem budowlanym uprawnienia kierownika robót oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale XV niniejszej SWZ “INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, przez cały okres realizacji tego zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być mniejsza niż: 1 000 000,00 PLN, 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie dróg, parkingów, chodników z kostki betonowej lub płyt ażurowych o powierzchni co najmniej 2000m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według załącznika nr 8 do tej SWZ; b) zatrudni Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, c) zatrudni Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, d) zatrudni Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe – według załącznika nr 9 do SWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z póżn. zm.), (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca do wykazu osób załączy wymagane Prawem budowlanym uprawnienia kierownika robót oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale XV niniejszej SWZ “INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
1. KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, 2. Ośw Wyk w zakr art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej GK - zał 7 SWZ; 3. Dok potw, że Wyk jest ubezp od OC (odp delikt i kontr) w zakr prow dział zw z przed nin zam, przez cały ok rea zam. Suma gw na je i wsz zdarz nie może być mni niż: 1 mln PLN; 4. Wyk robót bud wyk nie wcz niż w okr osta 5 lat, a jeż okr dział jest krót– w tym okr, wraz z pod ich rodz, war, daty i miejsca wyk oraz podm, na rzecz których rob te zost wyk, oraz zał dow okreś, czy te rob bud zost wyk nal, przy czym dow, o któ mowa, są ref bądź inne dok sporz przez podm, na rzecz któ rob bud zost wyk, a jeżeli wyk z przyczyn niezal od niego nie jest w st uzysk dok– inne odp dok- zał 8 SWZ. Zam uzna war za spełniony, jeżeli Wyk wykaże, że: wykonał co najmniej 1 (jedną) rob bud pol na budo parkingu z miejscami dla 100 sam oraz infr tow, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
18. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. Na potwierdzenie Wykonawca winien wykazać, iż zatrudni:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
3) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. zm.) (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z póżn. zm.), (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca do wykazu osób załączy wymagane Prawem budowlanym uprawnienia kierownika robót oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 19. Kosztorys ofertowy.

Po zmianie:
1. KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, 2. Ośw Wyk w zakr art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej GK - zał 7 SWZ; 3. Dok potw, że Wyk jest ubezp od OC (odp delikt i kontr) w zakr prow dział zw z przed nin zam, przez cały ok rea zam. Suma gw na je i wsz zdarz nie może być mni niż: 1 mln PLN; 4. Wyk robót bud wyk nie wcz niż w okr osta 5 lat, a jeż okr dział jest krót– w tym okr, wraz z pod ich rodz, war, daty i miejsca wyk oraz podm, na rzecz których rob te zost wyk, oraz zał dow okreś, czy te rob bud zost wyk nal, przy czym dow, o któ mowa, są ref bądź inne dok sporz przez podm, na rzecz któ rob bud zost wyk, a jeżeli wyk z przyczyn niezal od niego nie jest w st uzysk dok– inne odp dok- zał 8 SWZ. Zam uzna war za spełniony, jeżeli Wyk wykaże, że: wykonał co najmniej 1 (jedną) rob bud pol na bud dróg, parki,chod z kost bet lub płyt ażur o pow co najm 2000 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
18. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. Na potwierdzenie Wykonawca winien wykazać, iż zatrudni:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
3) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. zm.) (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z póżn. zm.), (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca do wykazu osób załączy wymagane Prawem budowlanym uprawnienia kierownika robót oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 19. Kosztorys ofertowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-02 11:00

Po zmianie:
2022-09-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-02 11:15

Po zmianie:
2022-09-08 11:15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.