eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Usługa w zakresie napraw poszczególnych części pojazdów służbowych Policji województwa świętokrzyskiego- Naprawa wkładki stacyjki, wkładki zamka, dorobienie kluczyka, zakodowanie immobilizera.Ogłoszenie z dnia 2022-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa w zakresie napraw poszczególnych części pojazdów służbowych Policji województwa świętokrzyskiego- Naprawa wkładki stacyjki, wkładki zamka, dorobienie kluczyka, zakodowanie immobilizera.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290727869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Seminaryjska 12

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-372

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 47 802 2930

1.5.8.) Numer faksu: 47 802 2935

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.sojka-krzos@ki.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi-pn

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/650234

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa w zakresie napraw poszczególnych części pojazdów służbowych Policji województwa świętokrzyskiego- Naprawa wkładki stacyjki, wkładki zamka, dorobienie kluczyka, zakodowanie immobilizera.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a618c9f-1881-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00316411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083435/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Naprawa wkładki stacyjki, wkładki zamka, dorobienie kluczyka, zakodowanie immobillizera

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300215/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 61/TPBN/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 20724,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw wkładki stacyjki, wkładki zamka, dorobienie kluczyka, zakodowanie immobilizera w pojazdach służbowych Policji woj. świętokrzyskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.