eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzanowice › "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice"Ogłoszenie z dnia 2022-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzanowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258428

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Morawska 5

1.4.2.) Miejscowość: Krzanowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-470

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 410 82 02

1.4.8.) Numer faksu: wew. 116

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krzanowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzanowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315786

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00238889/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”

Po zmianie:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”
Załącznik nr 1, załącznik nr 2a oraz 2b oraz załącznik nr 9 z naniesionymi zmianami (kolorem żółtym) integralną cześć SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
25.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Dla zadania nr 1 – instalacja solarna - 15 540,00zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100)
Dla zadania nr 2 – instalacja fotowoltaiczna - 62 122,00zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote 00/100)
25.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.09.2022r.
25.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
25.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdziel-czym w Raciborzu oddział w Krzanowicach, numer rachunku 14 8475 1029 2003 0000 0084 0007 z ad-notacją, której części dotyczy wadium. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawia-jącego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy za-mawiającego).
25.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Krzanowice.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
25.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymy-wał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przy-padku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
25.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
25.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

Po zmianie:
25.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Dla zadania nr 1 – instalacja solarna - 15 540,00zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100)
Dla zadania nr 2 – instalacja fotowoltaiczna - 62 122,00zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote 00/100)
25.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 04.10.2022r.
25.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
25.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdziel-czym w Raciborzu oddział w Krzanowicach, numer rachunku 14 8475 1029 2003 0000 0084 0007 z ad-notacją, której części dotyczy wadium. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawia-jącego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy za-mawiającego).
25.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Krzanowice.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
25.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymy-wał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przy-padku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
25.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
25.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-19 10:00

Po zmianie:
2022-09-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-19 11:00

Po zmianie:
2022-09-05 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-17

Po zmianie:
2022-10-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.