eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w TurawieOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 39C

1.5.2.) Miejscowość: Turawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-045

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774212012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@turawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.turawa.pl/512/2632/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cebf8d6c-f5f7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017808/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z pkt szczepień w m. Turawa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225394/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BU.271.4.2022.AKG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie.
Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Zadanie polega na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie.
3. Inwestycja obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku hali widowiskowo – sportowej przy ul. Opolskiej 47 w miejscowości Turawa (dz. nr 556/2, obręb ewid.: 0138 Turawa) wraz z przebudową polegającą na powiększeniu otworów okiennych oraz dostosowaniu wewnętrznych instalacji dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień.
4. Zakres zamówienia:
1) Roboty budowlane i wykończeniowe:
a) Rozbiórki
b) Roboty murarskie, tynkarskie i naprawa posadzek
c) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
d) Sufity
e) Ściany
f) Posadzki
2) Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne:
a) Instalacja wody zimnej
b) Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji
c) Instalacja p. pożarowa
d) Instalacje kanalizacji sanitarnej
e) Instalacja C.O.
f) Wentylacja mechaniczna
g) Klimatyzacja
3) Roboty instalacyjne elektryczne:
a) Przyłącze elektryczne
b) Instalacja wewnętrzna
c) Instalacja monitoringu
d) Instalacja alarmowa przeciwpożarowa
e) Instalacja przyzywowa
f) Badania i pomiary instalacji
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja techniczna, STWiOR oraz istotne postanowienia umowy .
6. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp.
8. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 100 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę na podstawie art. 60 i 121 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty w wymaganym terminie.
W związku z powyższym Zamawiający w przypadku braku ofert na niniejsze zadanie
unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.