eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie kompleksowej usługi całodniowego żywienia pacjentówOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi całodniowego żywienia pacjentów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Geriatrii,Reumatologii i Rehabilitacji

1.3.) Oddział zamawiającego: NIGRiR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288567

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spartańska 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-637

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zbigniew.szelag@spartanska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartanska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut Badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi całodniowego żywienia pacjentów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab5a7e8f-147f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00146994/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.2 Świadczenie kompleksowych usług codziennego całodobowego żywienia pacjentów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293586/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 42/PN/2022/ZS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowej usługi całodniowego żywienia pacjentów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
w systemie bemarowym z pełną obsługą pacjenta w ciągu 6 miesięcy.
a. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
55320000-9 – usługi podawania posiłków,
55322000-3 – usługi gotowania posiłków,
55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
b. Opis: szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wartość ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz wartość oferty dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.