eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w BobrownikachOgłoszenie z dnia 2021-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PAJĘCZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 592298009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 34/311-31-20

1.5.8.) Numer faksu: 34/311-31-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatpajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpajeczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2f1323c-4ea7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2f1323c-4ea7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00312587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007326/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286246/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.272.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 0 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego ( załącznik Nr 3) zwanego PFU.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
b) Uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wymaganych w prawie polskim niezbędnym do zaprojektowania, zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia i przekazania do eksploatacji BOŚ;
c) Wykonanie przez Wykonawcę niezbędnych badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania;
d) Uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych danych w tym: materiałów, ekspertyz, mapy, analizy, opracowania i badania.
e) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Programem funkcjonalno-użytkowym;
f) Przygotowanie niezbędnych dokumentów celem oddania obiektu do użytku;
g) Przeprowadzenie szkoleń pracowników z obsługi oczyszczalni;
h) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
i) Uzyskanie decyzji na użytkowanie;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym zał. Nr 3 do SWZ.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego ( Dz.U.2013, poz. 1129 ).

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje personelem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach, niezbędnych do opracowania ww. dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39350000-0 - Urządzenia do obróbki ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu w terminie składani ofert tj. do dnia 10.12.2021 r. do godziny 10.00 nie wpłynęły żadne oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.