eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejów › Wykonanie utwardzenia terenu w ramach projektu "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach"Ogłoszenie z dnia 2022-08-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie utwardzenia terenu w ramach projektu
„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIEJÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 20/22

1.5.2.) Miejscowość: Radziejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 2853686

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ugradziejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugradziejow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie utwardzenia terenu w ramach projektu
„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50861f37-fdce-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033466/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie utwardzenia terenu w ramach projektu "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00245167/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający wdraża postępowanie w trybie z wolnej ręki, ponieważ w uprzednio przeprowadzonych postępowaniach - ostatnie: Nr 2021/BZP 00284581/01, nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ZP.271.13.2021, 2021/BZP 00284581/01

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 212237,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie utwardzenia terenu
a) Nawierzchnia utwardzeń z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej:
• Kostka betonowa typ „cegiełka” gr. 6 cm kolor grafitowy
(wzdłuż obrzeży obrys o szer. około 20 cm z kostki koloru białego – kostka płukana).
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
• Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.
• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.
b) Nawierzchnia utwardzeń z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej:
• Kostka betonowa typ „cegiełka” gr. 6 cm kolor grafitowy
(wzdłuż obrzeży obrys o szer. około 20 cm z kostki koloru białego – kostka płukana).
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm .
• Podbudowa betonowa z betonu C 12/15 gr. 12 cm.
• Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.
• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.
c) Nawierzchnia utwardzeń z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej:
• Kostka betonowa typ „cegiełka” gr. 8 cm kolor grafitowy (wzdłuż obrzeży, oporników
i krawężników obrys o szer. około 20 cm z kostki koloru białego – kostka płukana).
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm.
• Podbudowa betonowa z betonu C 12/15 gr. 15 cm.
• Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.
• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.
d) Nawierzchnia utwardzeń z kostki betonowej gr. 8 cm na istniejącej podbudowie:
• Kostka betonowa typ „cegiełka” gr. 8 cm kolor grafitowy (wzdłuż obrzeży, oporników
i krawężników obrys o szer. około 20 cm z kostki koloru białego – kostka płukana).
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm.
• Istniejąca nawierzchnia.
e) Nawierzchnia miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej:
• Kostka betonowa typ „cegiełka” gr. 8 cm kolor niebieski - dopuszczalne malowanie, (wzdłuż obrzeży, oporników i krawężników obrys o szer. około 20 cm z kostki koloru białego – kostka płukana).
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm.
• Istniejąca nawierzchnia.
f) Nawierzchnia projektowanej przebudowy istniejącej opaski:
• Uzupełnienie nawierzchni z kamienia płukanego frakcji 16/31,5 mm gr. 10 cm.
• Istniejąca nawierzchnia z kamienia płukanego.
• Istniejące podłoże gruntowe.
g) Obrzeża, oporniki i krawężniki
Wokół nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm zaprojektowano wykonanie obramowań z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, F=0,033 m3/mb.
Obrzeże betonowe koloru grafitowego na odcinku projektowanej przebudowy istniejącej opaski z kamienia płukanego należy rozebrać i ponownie ustawić z dostosowaniem wysokościowym do nowej nawierzchni z kostki betonowej.
Nawierzchnie wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm należy obramować w sposób wskazany
w części rysunkowej z wykorzystaniem oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15, F=0,063 m3/mb, krawężników wystających 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, F=0,068 m3/mb oraz wzdłuż krawędzi istniejącej jezdni krawężników najazdowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, F=0,0675 m3/mb.
Po wykonaniu krawężników najazdowych wzdłuż krawędzi jezdni należy odbudować przyległą do krawężnika nawierzchnię na szer. Około 20 cm wg poniższej konstrukcji:
• warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm
• podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 20 cm.
h) Utwardzenie terenu wokół świetlicy:
• utwardzenie terenu o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z KŁSM wraz
z wykonaniem korekty geometrycznej i wysokościowej.
• utwardzenia terenu o nawierzchni z KŁSM wraz z wykonaniem korekty geometrycznej
i wysokościowej.
• mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV, krotność 2,25.
• wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość wg oferenta.
• mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV.
• warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
• podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
• podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna. Grubość po zagęszczeniu 8 cm.
• skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.
• nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm.
• skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.
• nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm.
• nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm, krotność 1,71.
• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.
• inwentaryzacja powykonawcza.
• projekt czasowej zmiany organizacji ruchu.
i) wykonanie zieleni:
• Warstwa humusu gr. 10 cm obsiana trawą .
• Podłoże gruntowe
j) wykonanie oznakowania:
Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej należy oznakować poprzez umieszczenie znaku D-18 z tabliczką T-29, wielkość znaków „M” mały, folia I generacji.
Wydzielone miejsce postojowe o wymiarach 3,5 m x 5,0 m o nawierzchni koloru niebieskiego (dopuszczalne malowanie) z naniesionym symbolem P-24 w kolorze białym.
k) roboty ziemne:
Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć.
Nie wyklucza się wystąpienia w podłożu pod projektowanymi nawierzchniami innych, nie zinwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku potwierdzenia faktu ich występowania (metoda przekopu kontrolnego) należy powiadomić właściwych gestorów sieci i pod ich nadzorem dokonać zabezpieczenia sieci.
W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu mechanicznego. Roboty należy prowadzić z należytą ostrożnością, szczególnie
w rejonie czynnych sieci, oraz przestrzegać zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media. Roboty prowadzić ręcznie w obrębie kabli elektroenergetycznych.
Po wykonaniu robót ziemnych i splantowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Proces zagęszczania kontynuować aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Wzag≥1,0, po uprzednim usunięciu gruntu niezagęszczalnego (np. humus).
Zebrane masy ziemne z korytowania należy załadować na środki transportu kołowego
i odwieźć w miejsce utylizacji.
Zakres zadania (w tym jego poszczególnych części) obejmuje również wykonanie robót towarzyszących i uzupełniających takich jak wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni, obrzeży oraz wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku. Wszystkie materiały z rozbiórki
i masy ziemne z korytowania należy wywieźć poza teren budowy i poddać utylizacji.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 5 do zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 261052,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 261052,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8891488495

7.3.4) Miejscowość: Holendry Bytońskie 8

7.3.5) Kod pocztowy: 88-231

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 261052,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.