eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w KuropatnikuOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@strzelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-365698e9-fca9-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027936/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240118/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 267471,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku poprzez:
a) demontaż istniejącego źródła ciepła - stojący, wodny kocioł żeliwny opalany olejem opałowym lekkim wraz z palnikiem;
b) demontaż układu automatyki;
c) demontaż systemu odprowadzania spalin obejmujący czopuch i wkład kominowy;
d) demontaż pomp obiegowych wraz z zaworami mieszającym oraz demontaż niezbędnych rurociągów;
e) dostawa i montaż kondensacyjnego kotła olejowego ( olej niskosiarkowy S 50 ppm, według EN 15417 oraz EN 15034) o mocy znamionowej 282,7 kW;
f) dostawa i montaż modulowanego, wentylatorowego palnika;
g) dostawa i montaż automatyki umożliwiającej bezobsługowe sterowanie urządzeniami kotłowni;
h) montaż rurociągów wraz z instalacjami c.o/c.t w obrębie pomieszczenia kotłowni i armaturą, podgrzewacza c.w.u o pojemności 600 dm3, separatora zanieczyszczeń, stacja demineralizacji wody, pomp obiegowych, zaworów, naczyń przeponowych, filtrów, manometrów, termometrów i czujników temperatury;
i) dostawa i montaż przewodu kominowego wykonanego ze stali nierdzewnej o średnicy wewnętrznej 250mm i orientacyjnej wysokości 13m
j) zabudowę tablicy rozdzielczej RPK
k) montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego
l) zasilanie urządzeń technologii kotłowni
m) ochronę przeciwporażeniową i przepięciową
n) zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego gotowości odbioru urządzeń technicznych i uczestnictwo w procedurze odbioru przez UDT po stronie Wykonawcy;
o) przeprowadzenie szkolenia dla dwóch osób, wskazanych przez Zamawiającego, z zakresu bieżącej obsługi kotłów i urządzeń kotłowni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

44621200-1 - Kotły grzewcze

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający informuje, że cena najkorzystniejszej oferty, złożonej w oparciu o kryteria wyboru ofert wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyniosła 381 300,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 318570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 418200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.