eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zaprojektowanie i budowa obiektu "Strefa Sportu w Parku Górczewska"Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa obiektu „Strefa Sportu w Parku Górczewska”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-381

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa obiektu „Strefa Sportu w Parku Górczewska”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3d79bbb-0cb9-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018351/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Strefa sportu w Parku Górczewska (BO 2022)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.43.2022.TBA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa strefy sportu składającej się z ogrodzonego, piaszczystego boiska do siatkówki, dwóch mini boisk sportowych ze sztuczną trawą, drewnianego podestu, piaszczystej mini-plaży z żaglem przeciwsłonecznym, stojaków dla rowerów oraz ścieżki prowadzącej od istniejącej alejki asfaltowej w kierunku drewnianego podestu na terenie działki ewidencyjnej nr 2/27 z obrębu 6-11-12 położonej
w Parku Górczewska. Teren przeznaczony pod inwestycję to 3300 m2 (+/- 15%). Boiska
i podest muszą być skomunikowane z istniejącą aleją parkową. Komunikacja musi być wykonana w taki sposób aby nie naruszyć gwarancji wykonanej alei parkowej H. Jordana. Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego teren: „Park Górczewska”, rejon ulicy Muszlowej – Czumy do osi ulicy Powstańców Śląskich, w gminie Warszawa-Bemowo (obecnie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy), zatwierdzonego Uchwałą nr XIII/78/02 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 20 czerwca 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 231 z dnia 30 sierpnia 2002 r., poz. 5881. Według ww. planu działka 2/27 z obrębu 6-11-12 znajduje się na terenach oznaczonych symbolami planistycznymi Z1.2 ZP oraz Z2.2 ZP tj. teren zieleni parkowej, zgodnie z ustaleniami §12. Zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu, zawartymi w §12, na terenach ZP plan ustala zachowanie i rozwój funkcji zieleni parkowej oraz funkcji usługowych z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury, w formie obiektów niekubaturowych i urządzeń niekubaturowych.
2. Wykaz obiektów i wyposażenia strefy sportu stanowi załącznik nr 1. Wszelkie montowane urządzenia, w tym także słupki i bramki, muszą być trwale zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.