eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, a także terenu przed budynkami wraz z zaopatrywaniem w środki higieny Biblioteki Miejskiej w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, a także terenu przed budynkami wraz z zaopatrywaniem w środki higieny Biblioteki Miejskiej w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Miejska w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369129529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-415

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@biblioteka.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; https://bip.biblioteka.lodz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, a także terenu przed budynkami wraz z zaopatrywaniem w środki higieny Biblioteki Miejskiej w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca3c298d-edd5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066931/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, a także terenu przed budynkami wraz z zaopatrywaniem w podstawowe środki higieny Biblioteki Miejskiej w Łodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213134/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP/5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

[numeracja zgodna z SWZ] 5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, a także terenu przed budynkami wolnostojącymi wraz z zaopatrywaniem w podstawowe środki higieny Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
5.3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności określone w Opisie przedmiotu zamówienia, związane z wykonaniem zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace porządkowo-czystościowe.
5.4. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 450896,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 870398,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 518188,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRAXIMA Krakopl Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Facility Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 628 200 36 61

7.3.3) Ulica: ul. Dworcowa 2

7.3.4) Miejscowość: Trzebinia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-540

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Usługi porządkowo-czystościowe, prace specjalistyczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 496712,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.