eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skarbowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.stargard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_stargard/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-533a4d36-f967-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006032/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ulicy Szczecińskiej na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235780/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.1/ZP.3310.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z przebudową drogi powiatowej numer 1704Z ulica Szczecińska, ulica Pierwszej Brygady, skrzyżowanie ulicy Szczecińskiej z ulicą Wileńską, Łużycką, Kościuszki, Jugosłowiańską, Inwalidów Wojennych, odcinki o łącznej długości 0,617 km w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, a w tym między innymi:
1) wykonanie pomiarów geodezyjnych;
2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
3) opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót, w tym organizacji ruchu na objazdach;
4) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót; w tym oznakowanie iutrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu, wykonania i utrzymania dróg technologicznych i objazdów;
5) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót;
6) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych;
7) wykonanie wszystkich czynności nałożonych na Inwestora a wynikających z uzgodnienia kolizyjnego z siecią gazową wraz z załącznikami oraz wynikających z tego tytułu kosztów i należności
8) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy;
9) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy oraz po wykonaniu robót z miejsca budowy na plac;
10) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, złomu, odpadów, urobku ziemi, karp, których nie przewidziano do dalszego zastosowania na terenie budowy,
oraz:
11) wszelkich innych, nie wymienionych w pkt 1) – 10) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233128-2 - Roboty budowlane w zakresie rond

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 12 000 000,00 zł brutto. W postępowaniu wypłynęły dwie oferty złożone przez firmę EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce na kwotę 17 423 052,37 zł brutto oraz firmę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na kwotę 18 336 021,50 zł brutto.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 3z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17423052,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18336021,50 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.