eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › 3/W6.383/2022-ZP.RB Modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - audytorium B11Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
3/W6.383/2022-ZP.RB Modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – audytorium B11

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Politechniki 6

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-590

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl/ Platforma zakupowa Zamawiającego - https://plodz.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

3/W6.383/2022-ZP.RB Modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – audytorium B11

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d518a82b-08e1-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029024/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 remont /modernizacja wentylatorowni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”;
b) E-mailem na adres: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl – NIE DOTYCZY ZŁOŻENIA OFERTY
c) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania – 3/W6.383/2022-ZP.RB
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelkie oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienie oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajcy.pl w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
2.Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia na adres e-mail Zamawiającego wskazany powyżej.
3.Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 z późn. zm.) – zwanego dalej „Rozporządzeniem dot. Komunikacji elektronicznej” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d)Włączona obsługa JavaScript; e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 5.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB: pdf , excel, doc, docx. zip, jpg;6.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 7.Czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu; 8.Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty; 9.Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę na adres email podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy. 10.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa PŁ tel. +48 22 2572223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13ust.1i2 rozporz.PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony os.fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporz.o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016,str.1),dalej„RODO”,informuję,że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, ul.Żeromskiego 116,90-924 Łódź,2.inspektor ochrony danych osobowych w PŁ,kontakt:rbi@adm.p.lodz.pl,telefon:426312039;3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst.art.6 ust.1lit.cRODO w celu zw.z niniejszym postępowaniem o udz.zam.publicznego,4.dane osobowe przetwarzane będą przez spółkę Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.z siedzibą w Warszawie (02-672)przy ul.Domaniewskiej 49,wpisaną do Rejestru KRS,prowadzonego przez Sąd Rej.dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydz.Gosp.KRS pod numerem KRS:0000041441,REGON: 017282436, NIP:526-25-35-153,jako właściciel Platformy Zakupowej,na której Politechnika Łódzka prowadzi postępowania o udz.zam.publ.,działającą pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl; 5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11.09.2019r.–dalej „ustawa Pzp”,6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z JRWA PŁ,7.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udz.zam.publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO,9.posiada Pani/Pan:na podst.art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3 rozporz.2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,Zamawiający może żądać od osoby,której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zam.publicznego lub konkursu),na podst.art.16RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust.2RODO;(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz.2016/679, nieogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udz.zam.publicznego lub konkursu), prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 10.nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art.17 ust.3 lit.b,dlube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6ust.1lit.cRODO.11.Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art.13ust.1i2 rozporz.PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony os.fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporz.o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016,str.1),dalej„RODO”,informuję,że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, ul.Żeromskiego 116,90-924 Łódź,2.inspektor ochrony danych osobowych w PŁ,kontakt:rbi@adm.p.lodz.pl,telefon:426312039;3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst.art.6 ust.1lit.cRODO w celu zw.z niniejszym postępowaniem o udz.zam.publicznego,4.dane osobowe przetwarzane będą przez spółkę Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.z siedzibą w Warszawie (02-672)przy ul.Domaniewskiej 49,wpisaną do Rejestru KRS,prowadzonego przez Sąd Rej.dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydz.Gosp.KRS pod numerem KRS:0000041441,REGON: 017282436, NIP:526-25-35-153,jako właściciel Platformy Zakupowej,na której Politechnika Łódzka prowadzi postępowania o udz.zam.publ.,działającą pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl; 5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11.09.2019r.–dalej „ustawa Pzp”,6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z JRWA PŁ,7.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udz.zam.publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO,9.posiada Pani/Pan:na podst.art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3 rozporz.2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,Zamawiający może żądać od osoby,której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zam.publicznego lub konkursu),na podst.art.16RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust.2RODO;(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz.2016/679, nieogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udz.zam.publicznego lub konkursu), prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 10.nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art.17 ust.3 lit.b,dlube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6ust.1lit.cRODO.11.Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/W6.383/2022-ZP.RB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 400000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż nowej centrali wentylacyjnej , wykonanie instalacji chłodniczej freonowej zasilającej zamontowaną w centrali chłodnicę, podłączenie centrali do instalacji grzewczej i elektrycznej, wymiana drzwi oraz naprawa posadzki w wentylatorowni budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - audytorium B-11.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w następujących dokumentach: Zestawieniu parametrów technicznych centrali wentylacyjnej stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia wraz z opisem montażu i uruchomienia centrali stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiR) stanowiącej Załącznik nr 2.2 do SWZ oraz Przedmiarze robót - stanowiącym Załącznik nr 2.3 do SWZ.
6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia opisane zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442110-1 - Malowanie budynków

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera Rozdział XXXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na centralę wentylacyjną (dodatkowy)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na pozostałe urządzenia (dodatkowy)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (dodatkowe)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem był remont pomieszczenia wraz z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem centrali wentylacyjnej o zbliżonych parametrach, jak parametry centrali określone w załączniku nr 2 do SWZ o wartości min. 150 000,00 zł brutto każda i udokumentuje, że robota została wykonana należycie oraz że została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
UWAGA:
Pod pojęciem „remont” zgodnie z przepisem art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
1. W przypadku, gdy ww. zakres roboty budowlanej będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo robotę, o której mowa powyżej.
2. Zamawiający wymaga, żeby ww. robota budowlana realizowana była na podstawie jednej umowy. Niedopuszczalne jest sumowanie kilku umów w celu osiągnięcia wartości podanej powyżej.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia ww. warunku w taki sam sposób jak w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania war. udziału w postępow., w stosow. sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeż., że w odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdoln. podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają rob. budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, art. 118 ust. 1 oraz 2 Ustawy Pzp.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, art. 118 ust. 1 oraz 2 Ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 118 ust. 3 oraz 4 Ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wraz z ofertą, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy,
art. 120 Ustawy Pzp
4. Zgodnie z art. 122 Ustawy Pzp Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu z zakresu sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. Zamawiający żąda także od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale X Podpunkt 2.1.2 SWZ, zgodnie z § 5 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, dalej: „Rozporządzeniem”, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
7. Wykonawca nie może zgodnie z art. 123 Ustawy Pzp, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie , oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w Zestawieniu parametrów technicznych centrali wentylacyjnej – załącznik nr 2 do SWZ - Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1 Oryginalnych ulotek producenta, katalogów, ulotek o produkcie, kart danych technicznych , wydruków ze stron internetowych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w Załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku gdyby któryś z parametrów nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta dotyczące spełniania tego parametru.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z art. 107 ust. 2, jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów wskazanych w pkt. XIV.1 wraz z ofertą lub złożone dokumenty są niekompletne Zamawiający wezwie jednokrotnie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
4.1. przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert;
4.2. mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu;
4.3. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania minimalne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składają się:
a) Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) Wypełnione Zestawienie parametrów technicznych centrali wentylacyjnej – Załącznik nr 2 do SWZ w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
c) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale XIV SWZ. – tj. Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w załączniku nr 2 do SWZ.
d) Oświadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
e) Oświadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy),
f) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 5 Ustawy Pzp, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ dla każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (jeżeli dotyczy),
g) Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych), a ofertę składa pełnomocnik.
h) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej (jeżeli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
i) Zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy) - w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy),
j) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) - w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje),
k) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
l) Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN / słownie : sześć tysięcy złotych/
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w wrt. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836,1572)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Politechniki Łódzkiej.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wykonawca składa wadium w formie poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą załączając dokument na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – datę przesłania dokumentu na Platformę,
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego). Z uwagi na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela, oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem,
3) kwotę wadium,
4) termin ważności gwarancji /poręczenia – nie krótszy niż termin związania ofertą,
5) obowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 6 Rozdziału XIX SWZ.
Szczegółowe warunki dotyczące wniesienia wadium Zawiera Rozdział XVIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W Formularzu Ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum);
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. lidera). Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
7. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 2019, poz. 540 ze zm.).
8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
9. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią zawartą w punkcie VI Formularza Oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.
10. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio.
12. Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp, zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian zawiera Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z art.63 ust.2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu platformy zamawiającego dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamów. podwykonawcy. Żąda jednak, aby wykonawca wskazał części zamów. której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda podania tej informacji w Formularzu oferty - Zał. nr 1 do SWZ, oraz podania, o ile są już znane, nazwy (firmy) tych podwykonawców oraz ich procentowy udział w realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby złożenie oferty poprzedzone było odbyciem wizji lokalnej. Szczegóły zawiera Rozdz. VI SWZ.
Uzasadnienie braku podziału na części zawiera Rozdz. V SWZ.INNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
ustawy z dnia 3 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika
konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty
ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu,
odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza
oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.