eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Minikowo › Rozbudowa Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno-noclegowym o nową część konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap IIIOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno-noclegowym o nową część konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu– Etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Administracyjno-Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093222745

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1

1.5.2.) Miejscowość: Minikowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-122

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpodr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpodr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kpodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ośrodek Doradztwa Rolniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno-noclegowym o nową część konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu– Etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8afce93-fb6b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013951/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont i przebudowa sali konferencyjnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236238/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.26.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa sali konferencyjnej w istniejącym budynku Centrum Konferencyjnego i dostosowanie jej do standardu i potrzeb Zamawiającego w zakresie szkoleń i konferencji organizowanych przez K-PODR w Minikowie.
Roboty objęte zamówieniem stanowią III etap rozbudowy Centrum Konferencyjnego.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje :
 roboty wyburzeniowe – wg rys. PT-A01 i PT-A03,
 roboty przebudowy i rozbudowy – wg. rys. PT-A02,
 roboty zagospodarowania terenu obejmujące wykonanie nowego wejścia i podjazdu dla osób z niepełnosprawnością,
 wykonanie szczelnej ścianki działowej oddzielającej część objętą niniejszym zamówieniem od części nowej wykonanej.
Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera przedmiar robót będący załącznikiem do niniejszej SWZ.
Technologia wykonania robót, standardy materiałowe określono w załączonej dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1343459,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1343459,22 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.