eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysiołek Luborzycki › Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w wieku 3 - 6 lat do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w wieku 3 – 6 lat do Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

1.3.) Oddział zamawiającego: Akademia Przedszkolaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380753943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wysiołek Luborzycki 160b

1.5.2.) Miejscowość: Wysiołek Luborzycki

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-010

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 387-10-42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w wieku 3 – 6 lat do Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3031a5ad-1f09-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrytki: /UGKL/SKRYTKA,
c) poczty elektronicznej: dyrektor@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl a także strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ na której będą
zamieszczone: ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, wyjaśnienie treści SWZ oraz inne informacje dla Wykonawców.
2) Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: dyrektor@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl
Wykonawca może również skorzystać z dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio
na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji na ePUAP wynosi 150MB. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza (poza ofertą i załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami) nie może być szyfrowana. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO. Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim, Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Luborzyca.
2. Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Luborzyca, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Michała Skowrona, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl; w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełna klauzula RODO znajduje się w Dziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymienione w dziale XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.AP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w wieku 3 – 6 lat do Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie, tj. śniadanie +napój, obiad dwudaniowy (zupa + drugie danie, napój) i podwieczorek +napój dla grupy maksymalnie 285 dzieci (ilość dzieci może ulec zmianie) w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat zapisanych do Samorządowego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim z uwzględnieniem specyficznych wymagań żywieniowych. Ilość przygotowywanych posiłków będzie uzależniona od ilości dzieci zapisanych do przedszkola, a także od frekwencji dzieci w przedszkolu.
2) Zakres rzeczowy usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, o której mowa powyżej ,nie przekroczy 50% wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienie, o którym mowa powyżej w 1) będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • Cena – 50 %,
Do oceny ofert przyjmuje się ceny brutto ofert.

• Doświadczenie w zakresie przygotowywania diet eliminacyjnych, zatrudnianie dietetyka ( minimum rok)- 20%
• Aspekt środowiskowy, tj. emisja spalin przez pojazdy którymi świadczona będzie usługa 20 %,
• Doświadczenie w zakresie usług cateringowych w przedszkolach/ żłobkach/ szkołach z ostatnich trzech lat 10%

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, według przyjętej skali 100 pkt, wg następujących kryteriów:
1) Cena – 50 % :
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór :
(Cn/Cb x 100) x W = ilość punktów
w tym:
Cn - cena z VAT najniższa spośród ważnych ofert, Cb – cena z VAT oferty badanej, W - waga kryterium (cena – 50 %),

2) Zatrudnianie dietetyka, doświadczenie w przygotowywaniu diet eliminacyjnych. Maksymalnie można otrzymać – 20 pkt = 20% przy zatrudnianiu dietetyka minimum 1 rok.

3) Aspekt środowiskowy, tj. emisja spalin przez pojazdy którymi świadczona będzie usługa 20 %: Maksymalnie można otrzymać - 20 pkt, . Za każdy pojazd z emisją spalin ,,EURO 5” lub powyżej przyznaje się – 5 pkt, za każdy pojazd spełniający normę ,,EURO 4” otrzymuje – 2 pkt, za każdy pojazd spełniający normę EURO 3 lub poniżej otrzymuje się – 0 pkt.
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór :
(P1+P2) = suma uzyskanych punktów wg kryterium aspekt środowiskowy
w tym:
P- pojazd przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie do realizacji usługi. Przypisana do pojazdu cyfra oznacza kolejny pojazd przedstawiony w ofercie, Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał min. 4 pojazdy, które opisano w niniejszym ,,zapytaniu ofertowym”.

4) Doświadczenie w zakresie usług cateringowych w przedszkolu żłobku lub szkole . 1 pkt za każdego wykazanego odbiorcę usługi, maksymalnie 10 pkt .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie dietetyka, doświadczenie w przygotowywaniu diet eliminacyjnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • Aspekt środowiskowy, tj. emisja spalin przez pojazdy którymi świadczona będzie usługa

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • Doświadczenie w zakresie usług cateringowych w przedszkolach/ żłobkach/ szkołach z ostatnich trzech lat .

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia tzn. , jeżeli uzyskał decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzający do obrotu lub produkujący żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.) tj. posiada aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej:
Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, czyli minimum:
a) Sześcioma (6) termosami do przewozu żywności o minimalnej pojemności 5 litrów;
b) Samochodem odpowiadającym wymaganiom sanitarno-higienicznym zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.).
5) Zdolność zawodowej:
a) W zakresie doświadczenia:
Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 zł) brutto polegające na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla dzieci lub młodzieży szkolnej.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.

b) W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję dietetyka. Dietetyk musi posiadać wykształcenie wyższe co najmniej studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku dietetyka lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowym zamówieniu, np. technologia żywności i żywienie człowieka (specjalność żywienie człowieka) oraz zdrowie publiczne (specjalność dietetyka).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.);
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 3 do SWZ;
4) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu. Załącznik nr 5
5) Wykaz pojazdów załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron umowy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 455 Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany umowy związana jest ze zmianą przepisów prawa wpływającą na sposób realizacji umowy;
2) aktualizacji danych Wykonawcy,
3) związanych z pandemią Covid-19, jeżeli jej skutki będą miały wpływ na należyte wykonanie umowy w terminie,
4) wystąpienia tzw. siły wyższej, za którą uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, epidemie, pożar, strajki, awarie, zarządzenia władz, wypadki komunikacyjne, przełomy i zatory drogowe, wystąpienie wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy należyte wykonanie usługi min.: powódź, długotrwała śnieżyca, zaspy śnieżne, gwałtowne opady atmosferyczne, gołoledź,
5) wystąpienia innych, nie wymienionych powyżej okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
6) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz urzędowej zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykonawca musi udowodnić wpływ ww. zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego,

4. Strona powołująca się na okoliczności zawarte w ust. 3 pkt 4) - 5), obowiązana jest zawiadomić drugą stronę na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia od zaistnienia ww. zdarzeń pod rygorem utraty prawa powołania się na okoliczności stanowiące przesłankę do zmiany umownego terminu.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w ust. 3 pkt 3) - 5), wykonanie przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego może zostać zawieszone na czas trwania okoliczności utrudniających należyte wykonanie usługi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.